Loading...

9 lutego 2022

1 min.

„Jakie badania powinnam wykonać przy upławach i pieczeniu pochwy?”

Py­ta­nia o in­fek­cje in­tym­ne po­ja­wia­ją się zde­cy­do­wa­nie naj­czę­ściej. Dzi­siaj jed­na z na­szych Czy­tel­ni­czek pyta, ja­kie ba­da­nia po­win­na wy­ko­nać przy po­wta­rza­ją­cych się upła­wach.

Martyna Szopa-Krupińska

„Ja­kie ba­da­nia po­win­nam wy­ko­nać przy nie­po­ko­ją­cych upła­wach oraz pie­cze­niu i swę­dze­niu po­chwy, aby roz­po­znać pro­blem?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Naj­waż­niej­sze, abyś zgło­si­ła się na kon­sul­ta­cję gi­ne­ko­lo­gicz­ną i opo­wie­dzia­ła o swo­ich ob­ja­wach. Twój le­karz wy­ko­na ba­da­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne z uży­ciem wzier­ni­ka oraz we­wnętrz­ne, oce­ni pH wy­dzie­li­ny i do­bie­rze ade­kwat­ne le­cze­nie.

W trud­niej­szych przy­pad­kach, nie­od­po­wia­da­ją­cych na stan­dar­do­we le­cze­nie może być ko­niecz­ne wy­ko­na­nie po­sie­wów z po­chwy, ba­da­nia ogól­ne­go mo­czu a tak­że dia­gno­sty­ka w kie­run­ku cho­rób prze­no­szo­nych dro­ga płcio­wą.

Prze­czy­taj wię­cej o in­fek­cjach in­tym­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

infekcje intymnetrudne pytania

9 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.