Loading...

5 listopada 2016

3 min.

Infekcje intymne – jak zapobiegać infekcjom pochwy?

Po­znaj 8 pro­stych i ta­nich spo­so­bów na za­po­bie­ga­nie in­fek­cjom in­tym­nym. Wciel je w ży­cie już dzi­siaj!

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

In­fek­cje in­tym­ne to pro­blem, któ­ry do­ty­czy wszyst­kich ko­biet – od mło­dych dziew­cząt do pań po me­no­pau­zie, nie­za­leż­nie od cią­ży czy jej bra­ku. Jest to zde­cy­do­wa­nie naj­częst­szy pro­blem z ja­kim przy­cho­dzą ko­bie­ty do mnie i do każ­de­go in­ne­go gi­ne­ko­lo­ga.

Dziś chcia­ła­bym, dać Wam kil­ka rad, jak za­po­bie­gać in­fek­cjom po­chwy. Wie­le z Was może uwa­żać te rady za oczy­wi­ste, ale wierz­cie mi, że dla co naj­mniej po­ło­wy z Was będą one no­wo­ścią (przy­najm­niej, ta­kie do­świad­cze­nie mam z pa­cjent­ka­mi).

Bę­dzie­my mó­wić o za­po­bie­ga­niu, po­nie­waż je­że­li ma­cie już in­fek­cję to pro­szę zgło­ście się do le­ka­rza! Nie sto­suj­cie „cu­dow­nych” le­ków bez re­cep­ty z ap­te­ki, bo one nie­ste­ty nie po­mo­gą. Owszem, cza­sa­mi bę­dzie le­piej, ale tak samo by pew­nie było i bez tych le­ków.

Oko­li­ce in­tym­ne myj tyl­ko z ze­wnątrz

Nie na­le­ży wpro­wa­dzać my­dła/pły­nu do my­cia do wnę­trza po­chwy, po­nie­waż za­bu­rza to na­tu­ral­ną flo­rę i sprzy­ja in­fek­cjom in­tym­nym. Po­chwa w od­róż­nie­niu od jamy ust­nej czy­ści się sama.

Le­piej wy­brać prysz­nic, bie­żą­cą wodę niż le­że­nie w wan­nie. I niby oczy­wi­ste, ale war­te przy­po­mnie­niu, że kro­cze my­je­my, a tak­że pod­cie­ra­my od „przo­du do tyłu”.

Sta­raj się uni­kać per­fu­mo­wa­nych chu­s­te­czek, naj­lep­sza jest woda z my­dłem. Prze­czy­taj wię­cej o hi­gie­nie in­tym­nej ko­biet.

Wy­bie­raj ba­weł­nia­ną bie­li­znę

Oczy­wi­ście nie za­szko­dzi je­śli raz na ty­dzień na rand­kę, we­se­le czy inną oka­zję za­ło­żysz bie­li­znę ko­ron­ko­wą, wy­szczu­pla­ją­cą, czy jaką tam chce­cie, ale na co dzień ba­weł­na bę­dzie naj­lep­szym wy­bo­rem (ko­lor do­wol­ny).

Po­dob­nie z bie­li­zna noc­ną, naj­le­piej spać w ko­szu­li, luź­nej pi­ża­mie lub nago waż­ne, aby nie za­kła­dac na noc ob­ci­słych maj­tek unie­moż­li­wia­ją­cych do­pły­wu po­wie­trza do oko­lic in­tym­nych.

Kil­ka razy w ty­go­dniu noś spód­ni­ce i su­kien­ki

Spodnie, w szcze­gól­no­ści ob­ci­słe ela­stycz­ne je­an­sy, będą sprzy­ja­ły roz­wo­jo­wi nie­pra­wi­dło­wych drob­no­ustro­jów, a nie ta­kich któ­re fi­zjo­lo­gicz­nie w po­chwie się znaj­du­ją. Nie bez po­wo­du su­kien­ki to ko­bie­cy strój.

Nie uży­waj (co­dzien­nie) wkła­dek hi­gie­nicz­nych

Pa­mie­taj, aby w trak­cie mie­siącz­ki re­gu­lar­nie wy­mie­niać tam­po­ny i pod­pa­ski. Taka dłu­go nie­wy­mie­nia­na pod­pa­ska to ide­al­ne śro­do­wi­sko dla roz­wo­ju bak­te­rii.

Po­mię­dzy mie­siącz­ka­mi nie uży­waj na sta­łe wkła­dek hi­gie­nicz­nych, po­draż­nia­ją one skó­rę i ślu­zów­ki, co pro­wa­dzi do zwięk­sze­nia się ilo­ści wy­dzie­li­ny po­chwo­wej oraz może pro­wa­dzić do na­wra­ca­ją­cych in­fek­cji in­tym­nych.

Jedz jo­gur­ty na­tu­ral­ne

Wbrew po­zo­rom bak­te­rie znaj­du­ją­ce się w prze­wo­dzie po­kar­mo­wym mają ogrom­ny wpływ na flo­rę po­chwy – jest wie­le prac na­uko­wych na ten te­mat.

Wa­sza die­ta po­win­na być bo­ga­ta w jo­gu­ry na­tu­ral­ne, ke­fi­ry oraz wszel­kie­go ro­dza­ju ki­szon­ki. W okre­ślo­nych sy­tu­acjach mo­żesz się wspo­móc do­dat­ko­wo pro­bio­ty­ka­mi w po­sta­ci glo­bu­lek do­po­chwo­wych, za­wie­ra­ją­cych pa­łecz­ki kwa­su mle­ko­we­go.

Seks

Bar­dzo dużo cho­rób prze­no­si się dro­ga płcio­wą, pa­mię­taj więc o pre­zer­wa­ty­wach przy kon­tak­tach sek­su­al­nych z no­wy­mi part­ne­ra­mi. Poza tym zwróć uwa­ge na pod­sta­wo­wą hi­gie­nę sta­łych part­ne­rów i ich na­wy­ki.

Prze­czy­taj wię­cej o hi­gie­nie po sto­sun­ku.

Ba­sen, sau­na, so­la­rium

W miej­scach pu­blicz­nych sta­raj się mieć ja­kąś ba­rie­rę po­mię­dzy swo­ją skó­ra a po­wierzch­nia­mi, np. pod­czas po­by­tu w sau­nie sia­daj na ręcz­ni­ku.

Uni­kaj sło­dy­czy

Oczy­wi­ście, w mia­rę moż­li­wo­ści. 😉 Pod­wyż­szo­ny cu­kier we krwi sprzy­ja in­fek­cjom grzy­bi­czym.

Ps. Cze­mu do tego po­stu ta­kie zdję­cie wy­bra­łam?
Cie­ka­we czy ktoś od­wa­ży się ten wsty­dli­wy te­mat sko­men­to­wać?

Naj­czę­ściej po­ja­wia­ją­ce się py­ta­nia:

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ginekologpochwa

5 listopada 2016

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.