Loading...

14 lutego 2022

1 min.

Kawa w ciąży – czy w ciąży można pić kawę?

Czy kawa w cią­ży jest ka­te­go­rycz­nie za­bro­nio­na, czy są ja­kieś do­zwo­lo­ne por­cje tego na­po­ju? Jaka jest do­pusz­czal­na ilość ko­fe­iny? Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Co z tą kawą w cią­ży? Niby moż­na, ale naj­now­sze ba­da­nia po­ka­zu­ją, że le­piej uni­kać. Pić czy nie pić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Kawa w cią­ży jest do­zwo­lo­na w nie­wiel­kich ilo­ściach, cho­dzi o za­war­tość ko­fe­iny. Nie po­win­no się prze­kra­czać 200-300 mg ko­fe­iny dzien­nie, po­nie­waż może to zwięk­szać ry­zy­ko po­ro­du przed­wcze­sne­go, po­ro­nie­nia lub zmniej­szo­nej masy uro­dze­nio­wej dziec­ka.

Naj­le­piej ogra­ni­czyć się do fi­li­żan­ki dzien­nie lub też za­stą­pić ją kawą bez­ko­fe­ino­wą.

Prze­czy­taj nasz ar­ty­kuł o tym co moż­na a cze­go nie moż­na w cią­ży.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2022
ciążakawatrudne pytania

14 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.