Loading...

14 lutego 2022

1 min.

„Czy podczas połogu można korzystać z solarium?”

Jed­na z Was na­pi­sa­ła z py­ta­niem, czy może ko­rzy­stać z so­la­rium w trak­cie po­ło­gu. Czy do­my­śla­cie się jaka bę­dzie od­po­wiedź na­sze­go eks­per­ta?

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy moż­na ko­rzy­stać pod­czas po­ło­gu z so­la­rium (kar­mię pier­sią)? Je­że­li nie, to kie­dy moż­na wy­brać się do so­la­rium pierw­szy raz?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

So­la­rium z za­ło­że­nia jest szko­dli­we – na­ra­że­nie na pro­mie­nio­wa­nie wy­twa­rza­ne przez so­la­rium ma udo­wod­nio­ne dzia­ła­nie ra­ko­twór­cze.

Nie ist­nie­je bez­piecz­na daw­ka pro­mie­nio­wa­nia emi­to­wa­na przez so­la­rium. Przy­czy­nia się ono do przy­spie­szo­ne­go sta­rze­nia skó­ry, prze­bar­wień, opa­rzeń, uszko­dzeń oczu oraz roz­wo­ju czer­nia­ka.

W trak­cie po­ło­gu oraz w okre­sie kar­mie­nia pier­sią w or­ga­ni­zmie ko­bie­ty za­cho­dzą zmia­ny hor­mo­nal­ne, któ­re do­dat­ko­wo mogą się przy­czy­nić do wy­stą­pie­nia prze­bar­wień skó­ry, tak­że od­ra­dzam ko­rzy­sta­nia z so­la­rium, zwłasz­cza w okre­sie po­ło­gu.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążapołógtrudne pytania

14 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.