Loading...

22 lutego 2022

1 min.

„Jakie są możliwości zrobienia testu na ojcostwo dziecka, które się jeszcze nie urodziło?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Ja­kie są moż­li­wo­ści zro­bie­nia te­stu na oj­co­stwo dziec­ka, któ­re się jesz­cze nie uro­dzi­ło?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W cią­ży mo­że­my wy­ko­nać test na oj­co­stwo na dwa spo­so­by. Pierw­szy to ozna­cze­nie z krwi mat­ki wol­ne­go DNA pło­do­we­go, a na­stęp­nie po­rów­na­nie go z DNA od ojca oraz od­róż­nie­nie od DNA mat­ki. Mo­że­my to wy­ko­nać po 10. ty­go­dniu cią­ży.

Dru­ga me­to­da to uzy­ska­nie DNA dziec­ka pod­czas am­nio­punk­cji (za­bieg in­wa­zyj­ny wy­ko­ny­wa­ny po 15. ty­go­dnia cią­ży) a na­stęp­nie po­rów­na­nie go z DNA po­ten­cjal­ne­go ojca.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążatrudne pytania

22 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.