Loading...

29 kwietnia 2022

1 min.

„Jestem w ciąży i już siódmy raz jestem przeziębiona. Czy to szkodzi dziecku?”

Czy ist­nie­ją ja­kieś ba­da­nia, któ­re na­le­ży wy­ko­nać w cią­ży przy ni­skiej od­por­no­ści? Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Je­stem w 32. ty­go­dniu cią­ży, już siód­my raz je­stem prze­zię­bio­na (ka­tar, ka­szel, ból gło­wy). Czy to szko­dzi dziec­ku? Może po­win­nam zro­bić ja­kieś do­dat­ko­we ba­da­nia ze wzglę­du na tak sła­bą od­por­ność? Bar­dzo pro­szę o od­po­wiedź.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ten­den­cja do na­wra­ca­ją­cych in­fek­cji w cią­ży może być spo­wo­do­wa­na zmia­na­mi w ukła­dzie im­mu­no­lo­gicz­nym cię­żar­nej, zmę­cze­niem lub też nie­pra­wi­dło­wą die­tą.

Nie ma de­dy­ko­wa­nych ba­dań, któ­re mo­żesz wy­ko­nać, aby spraw­dzić swo­ją od­por­ność. Na szczę­ście na tym eta­pie cią­ży in­fek­cje ka­ta­ral­ne, poza po­gor­sze­niem sa­mo­po­czu­cia mat­ki, nie po­win­ny ne­ga­tyw­nie wpły­wać na roz­wój pło­du.

Pa­mię­taj o su­ple­men­ta­cji wi­ta­min (zwłasz­cza D3) oraz mi­kro­ele­men­tów, zdro­wej die­cie, ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej na świe­żym po­wie­trzu, a tak­że o pra­wi­dło­wej ilo­ści go­dzin snu.

Prze­czy­taj wię­cej o prze­zię­bie­niu w cią­ży.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciąża

29 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa