Loading...

25 stycznia 2017

4 min.

Przeziębienie w ciąży – jak i czym je leczyć?

Ist­nie­je cały sze­reg le­ków bez­piecz­nych w cią­ży, któ­re po­mo­gą w wal­ce z prze­zię­bie­niem. Je­śli to zwy­kła wi­ru­so­wa in­fek­cja gór­nych dróg od­de­cho­wych to na po­cząt­ku się­gnij po pa­ra­ce­ta­mol.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Prze­zię­bie­nie w cią­ży – pro­blem, któ­ry z jed­nej stro­ny niby nie jest po­waż­ny, ale z dru­giej stro­ny bar­dzo czę­sty i uciąż­li­wy.

Spis tre­ści:

  1. Ob­ja­wy prze­zię­bie­nia
  2. Do­mo­we spo­so­by na prze­zię­bie­nie w cią­ży
  3. Prze­zię­bie­nie w cią­ży a wpływ na dziec­ko
  4. Ka­tar w cią­ży
  5. Je­śli leki nie po­ma­ga­ją

Ob­ja­wy prze­zię­bie­nia

Kla­sycz­ne ob­ja­wy prze­zię­bie­nia to:

  • go­rącz­ka lub stan pod­go­rącz­ko­wy,
  • ka­tar,
  • ka­szel,
  • ból gło­wy i gar­dła,
  • re­kla­mo­we „nie­wy­raź­ne sa­mo­po­czu­cie”.

Je­że­li bę­dzie­cie mia­ły wszyst­kie lub więk­szość z tych ob­ja­wów, ozna­cza to, że naj­praw­do­po­dob­niej ma­cie „zwy­kłą” wi­ru­so­wą in­fek­cję gór­nych dróg od­de­cho­wych.

Ob­ja­wy te po­win­ny po 2-3 dniach się zmniej­szać, a po 7 dniach zu­peł­nie ustą­pić. Po­tocz­nie wsród le­ka­rzy (i nie tyl­ko) mówi się, że taką wi­ru­so­wą in­fek­cję z uży­ciem le­ków le­czy się ty­dzień, a bez le­karstw – sie­dem dni. Ale nie ma żad­ne­go po­wo­du, że­by­ście so­bie nie „ulży­ły”, sto­su­jąc leki bez­piecz­ne w cią­ży.

Pod­sta­wo­wym le­kiem do le­cze­nia wszel­kich in­fek­cji wi­ru­so­wych jest pa­ra­ce­ta­mol.

Jest to lek bez­piecz­ny w cią­ży – mo­że­cie go sto­so­wać w nor­mal­nej daw­ce, czy­li 1-2 ta­blet­ki do 4 razy na dobę (mak­sy­mal­na daw­ka to 4g pa­ra­ce­ta­mo­lu na dobę).

Na inne ob­ja­wy ist­nie­ją całe se­rie le­ków bez­piecz­nych dla cię­żar­nych (nazw nie po­dam, bo nie mogę, ale są to leki przy­najm­niej trzech róż­nych firm, i są one do­stęp­ne bez re­cep­ty w ap­te­ce). Pa­mię­taj­cie, że wa­sze do­bre sa­mo­po­czu­cie to lep­sze sa­mo­po­czu­cie dziec­ka w brzu­chu.

Do­mo­we spo­so­by na prze­zię­bie­nie w cią­ży

Więk­szość z tych le­ków za­wie­ra zu­peł­nie na­tu­ral­ne skład­ni­ki, ta­kie same ja­kie wa­sze bab­cie sto­so­wa­ły do le­cze­nia prze­zię­bie­nia „do­mo­wy­mi me­to­da­mi”, czy­li – czo­snek, sy­rop z ma­lin, kwiat lipy, im­bir, cy­try­na, miód. Mię­dzy in­ny­mi dla­te­go uwa­żam, że wca­le nie jest ko­niecz­ne aby­ście te leki ku­po­wa­ły w ap­te­ce – być może war­to za­miast tego zjeść ka­nap­kę z czosn­kiem i za­pić ją her­ba­tą z im­bi­rem i cy­try­ną.

A je­że­li ta­kie leki bar­dziej na was skut­ku­ją, albo po pro­stu nie je­ste­ście w sta­nie prze­łknąć ka­nap­ki z su­ro­wym czosn­kiem, to leki te są na pew­no do­brym roz­wią­za­niem.

Prze­zię­bie­nie w cią­ży a wpływ na dziec­ko

Za­da­niem tych le­ków nie jest wy­le­cze­nie was, bo z in­fek­cją wi­ru­so­wą nasz or­ga­nizm musi po­ra­dzić so­bie sam. Ich za­da­niem jest po­pra­wie­nie wa­sze­go sa­mo­po­czu­cia. A czym lep­sze wa­sze sa­mo­po­czu­cie, tym lep­sze sa­mo­po­czu­cie wa­sze­go dziec­ka. Nie zna­czy to, że in­fek­cja jako taka szko­dzi dziec­ku i po­wo­du­je „wady” czy gor­szy roz­wój – po pro­stu (po­wtó­rzę się), w kon­tek­ście dziec­ka, nie ma me­dycz­nych po­wo­dów, żeby uni­kać bez­piecz­ne­go le­cze­nia ob­ja­wo­we­go.

Wie­le ko­biet mówi, że nie weź­mie pa­ra­ce­ta­mo­lu – „bo to che­mia”. Oczy­wi­ście jest to wa­sza de­cy­zja i nie za­mie­rzam z nią po­le­mi­zo­wać, ale z per­spek­ty­wy mo­jej jako le­ka­rza i ko­bie­ty, któ­ra była (i być może zno­wu jest…) w cią­ży, waż­niej­sze jest, aby ulżyć ta­kim ob­ja­wom jak go­rącz­ka czy bóle, któ­re po­wo­du­ją stres u pło­du, niż za wszel­ką cenę uni­kać le­ków, któ­re (zno­wu się po­wtó­rzę) są prze­ba­da­ne i bez­piecz­ne dla cię­żar­nych.

Ka­tar w cią­ży

W trak­cie prze­zię­bie­nia naj­trud­niej jest so­bie po­ra­dzić z ka­ta­rem. Wszel­kie do­stęp­ne leki bez re­cep­ty, czy to w po­sta­ci kro­pli do nosa, czy ta­ble­tek, nie są do­zwo­lo­ne u ko­biet w cią­ży.

Wy­ją­tek sta­no­wi woda mor­ska, któ­ra… no po­wiem wprost – mi nig­dy nie po­mo­gła, a wod­ni­sty ka­tar po niej był jesz­cze bar­dziej uciąż­li­wy.

Mo­że­cie spró­bo­wać in­ha­la­cji za po­mo­cą spe­cjal­nych ne­bu­li­za­to­rów, lub po sta­re­mu – gar­nek i ręcz­nik na gło­wę. Do in­ha­la­cji mo­że­cie do­dać olej­ki ete­rycz­ne, np. mię­to­wy lub eu­ka­lip­tu­so­wy, ale waż­ne jest by nie był to eks­trakt na ba­zie al­ko­ho­lu.

Wie­le mo­ich pa­cjen­tek za­rze­ka się, że na ka­szel naj­lep­szy jest bab­ci­ny sy­rop z ce­bu­li. Pa­mię­tam, że jako dziec­ko na­wet lu­bi­łam ten sy­rop, ale przy­znam się wam też, że nie pi­łam tego sy­ro­pu od (praw­do­po­dob­nie) dwu­dzie­stu lat.

Je­śli leki nie po­ma­ga­ją

Je­że­li te leki i do­mo­we spo­so­by wam w ża­den spo­sób nie po­ma­ga­ją, a ob­ja­wy za­miast mi­jać będą się na­si­lać z dnia na dzień, to po 4-5 dniach (lub je­że­li ma­cie od po­cząt­ku cho­ro­by tyl­ko go­rącz­kę i głów­nie je­den ob­jaw – np. sil­ny ból gar­dła) ra­dzi­ła­bym się udać do in­ter­ni­sty lub le­ka­rza ro­dzin­ne­go po sil­niej­sze leki, po­nie­waż zna­czy to, że nie ma­cie „zwy­kłe­go” prze­zię­bie­nia tyl­ko pier­wot­ną albo wtór­ną (nad­ka­że­nie) in­fek­cję bak­te­ryj­ną, któ­rą w cią­ży nie dość że moż­na, to NA­LE­ŻY le­czyć bez­piecz­ny­mi an­ty­bio­ty­ka­mi, któ­rych jest wie­le.

Każ­dy prze­wle­kły stan za­pal­ny w or­ga­ni­zmie może przy­czy­nić się do zwięk­sze­nia ry­zy­ka po­ro­du przed­wcze­sne­go oraz in­nych po­wi­kłań cią­żo­wych.

Na szczę­ście sy­tu­acje gdzie to prze­zię­bie­nie jest „nie­zwy­kłe” i nie mija samo po le­cze­niu ob­ja­wo­wym, są rzad­kie.

Dużo się ostat­nio mówi o róż­nych sub­stan­cjach i me­to­dach „zwięk­sza­ją­cych od­por­ność” w okre­sie prze­zię­bie­nio­wym – któ­re z nich są za­le­ca­ne i bez­piecz­ne u ko­biet w cią­ży, o tym na­pi­szę in­nym ra­zem.

A ja­kie Wy ma­cie me­to­dy na prze­zię­bie­nie w cią­ży?

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
choroby w ciążyciążaleki przeciwbóloweprzeziębienie

25 stycznia 2017

4 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.