Loading...

4 marca 2022

2 min.

„Jestem w ciąży i mam rzeżączkę. Czy ciąża może być pozamaciczna?”

Od­po­wied­nio wcze­śnie wy­kry­te cho­ro­by we­ne­rycz­ne mogą być sku­tecz­nie le­czo­ne na­wet, gdy ko­bie­ta jest w cią­ży, dla­te­go do­brze, że in­fek­cja zo­sta­ła zdia­gno­zo­wa­na.

Martyna Szopa-Krupińska

„Je­stem naj­praw­do­po­dob­niej w 6. ty­go­dniu cią­ży. Ty­dzień temu my­śla­łam, że mam za­pa­le­nie pę­che­rza, u le­ka­rza nie zro­bio­no mi wte­dy USG, bo było jesz­cze za wcze­śnie. Po­bra­no mi wy­ma­zy – oka­za­ło się, że to rze­żącz­ka, mam do­stać za­strzyk, mąż an­ty­bio­tyk. Czy cią­ża może oka­zać się cią­żą po­za­ma­cicz­ną? Czy wcze­śnie wy­kry­ta rze­żącz­ka wpły­wa ne­ga­tyw­nie na płód? Mam tyl­ko jed­ne­go part­ne­ra i je­stem też pierw­szą part­ner­ką męża, skąd to się wzię­ło?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Cią­ża po­za­ma­cicz­na nie ma związ­ku w wy­stą­pie­niem w da­nym mo­men­cie epi­zo­du in­fek­cji rze­żącz­ką, więc nie da się od­po­wie­dzieć na py­ta­nie, czy ta obec­na cią­ża bę­dzie pra­wi­dło­wo umiej­sco­wio­na, aż do mo­men­tu po­twier­dze­nia tego w ba­da­niu USG. Każ­da in­fek­cja może wpły­nąć ne­ga­tyw­nie na roz­wój cią­ży, dla­te­go też le­czy się je ak­tyw­nie. Nie­le­czo­ne mogą pro­wa­dzić m.in. do po­ro­nie­nia, przed­wcze­sne­go po­ro­du, in­fek­cji we­wnątrz­ma­cicz­nej, wad roz­wo­jo­wych u dziec­ka.

Od­po­wied­nio wcze­śnie wy­kry­te cho­ro­by we­ne­rycz­ne mogą być sku­tecz­nie le­czo­ne na­wet, gdy ko­bie­ta jest w cią­ży, dla­te­go do­brze, że in­fek­cja zo­sta­ła zdia­gno­zo­wa­na. Rze­żącz­ka jest jed­ną z naj­częst­szych cho­rób prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą, może też współ­ist­nieć z in­ny­mi cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi dro­gą płcio­wą. Po wy­kry­ciu za­ka­że­nia na­le­ży wy­ko­nać ba­da­nia w kie­run­ku in­nych cho­rób prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą (np. kiła).

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

choroby wenerycznetrudne pytania

4 marca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.