Loading...

7 lutego 2022

2 min.

„Co robić, jeśli 8-miesięczne dziecko nie chce pić wody?”

Przede wszyst­kim dziec­ko trze­ba na­uczyć pi­cia wody. Wy­ko­rzy­staj do tego ku­becz­ki, naj­le­piej te otwar­te lub po­da­waj wodę ły­żecz­ką.

Alicja Jaczewska

„Sy­nek ma 8 mie­się­cy, je po­kar­my sta­łe, ale nie­ste­ty nie chce pić wody, przez to po­ja­wia­ją się pro­ble­my z brzusz­kiem. Kar­mię go pier­sią, w cią­gu dnia ma trzy sta­łe po­sił­ki. Czy po­win­nam po­da­wać mu coś in­ne­go niż woda do pi­cia czy pierś wy­star­czy?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pi­cia wody, po­dob­nie jak przyj­mo­wa­nia po­kar­mów sta­łych, dziec­ko musi się na­uczyć. I po­dob­nie jak inne pro­duk­ty spo­żyw­cze wy­ma­ga­ją wie­lo­krot­ne­go po­da­nia za­nim zo­sta­ną za­ak­cep­to­wa­ne, tak i po­trze­ba dużo cier­pli­wo­ści, żeby dziec­ko na­uczy­ło się pić wodę.

Może war­to spró­bo­wać in­ne­go ku­becz­ka? Na po­czą­tek na­uki pi­cia wody po­le­ca się kub­ki otwar­te – na ryn­ku do­stęp­ne są naj­róż­niej­sze mo­de­le np. ku­bek Di­frax. A może spró­buj po­da­wać wodę ły­żecz­ką?

Oczy­wi­ście, je­śli dziec­ko nie wy­pi­ja wody, do­brze, że po­pi­ja pierś. War­to jed­nak pa­mię­tać, że dzia­ła to w dwie stro­ny – dziec­ko do­sta­je pierś, bo nie chce pić wody. Ale może też nie chcieć pić wody, bo wy­pi­ja wy­star­cza­ją­co dużo z pier­si.

Pod­su­mo­wu­jąc, je­śli ma­luch nie ma pro­ble­mów z wy­próż­nie­niem i pra­wi­dło­wo mo­czy pie­lu­chy – naj­praw­do­po­dob­niej przyj­mu­je z mle­kiem mamy wy­star­cza­ją­cą ilość pły­nów. Na­le­ży wów­czas kon­ty­nu­ować kar­mie­nie pier­sią a jed­no­cze­śnie nadal uczyć pi­cia z kub­ka.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

7 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.