Loading...

7 lutego 2022

1 min.

„Czy gradówka u dziecka jest przeciwwskazaniem do szczepienia?”

Na­pi­sa­ła do nas jed­na z mam, któ­ra za­sta­na­wia się, czy gra­dów­ka może być prze­ciw­wska­za­niem do po­da­nia trze­ciej daw­ki szcze­pion­ki 6w1 i na pneu­mo­ko­ki? Od­po­wia­da nasz eks­pert Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Czy gra­dów­ka u dziec­ka jest prze­ciw­ska­za­niem do po­da­nia trze­ciej daw­ki szcze­pion­ki 6w1 i na pneu­mo­ko­ki?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Gra­dów­ka, zwłasz­cza już roz­po­zna­na i le­czo­na, nie jest prze­ciw­ska­za­niem do szcze­pie­nia. Ogól­nie przy­ję­ty­mi prze­ciw­ska­za­nia­mi do wszyst­kich szcze­pień zgod­nie z za­le­ce­nia­mi Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) są:

  • ostre sta­ny cho­ro­bo­we,
  • za­ostrze­nia prze­wle­kłych pro­ce­sów cho­ro­bo­wych,
  • cięż­kie nie­po­żą­da­ne od­czy­ny po­szcze­pien­ne po po­da­niu po­po­rzed­niej daw­ki szcze­pion­ki.

Na­to­miast osta­tecz­na de­cy­zja i tak na­le­ży do le­ka­rza kwa­li­fi­ku­ją­ce­go do szcze­pie­nia. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w na­szym ar­ty­ku­le Kwa­li­fi­ka­cja do szcze­pie­nia krok po kro­ku.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

szczepieniatrudne pytania

7 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.