Loading...

21 lutego 2022

1 min.

„W trakcie chorowania na COVID-19 mąż miał niski puls. Jaki powinien być prawidłowy?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert, le­karz in­ter­ni­sta i kar­dio­log – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„W trak­cie cho­ro­wa­nia na CO­VID-19 mąż ba­dał się pul­sok­sy­me­trem – puls był na po­zio­mie 54-56. Po cho­ro­bie da­lej się tak utrzy­mu­je. Na ci­śnie­nio­mie­rzu tak­że. Jaki po­wi­nien być pra­wi­dło­wy puls? Jak ja so­bie mie­rzę to mam na po­zio­mie 69-75.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Za nor­mę ryt­mu ser­ca uwa­ża się war­to­ści 60-100/min. Jed­nak wie­le osób ma spo­czyn­ko­we tęt­no niż­sze niż 60/min, bez stwier­dzo­nej cho­ro­by np. spor­tow­cy lub oso­by czę­sto tre­nu­ją­ce re­kre­acyj­nie mają „wy­tre­no­wa­ne” ser­ca – ich spo­czyn­ko­we tęt­no jest niż­sze niż przy­ję­te 60/min.

Czy przed CO­VID-19 mąż mie­rzył tęt­no? Może już wcze­śniej było niż­sze niż 60/min, ale nie za­wra­ca­li­ście Pań­stwo na to uwa­gi? Dla uspo­ko­je­nia war­to skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem ro­dzin­nym.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

COVID-19trudne pytania

21 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.