Loading...

14 marca 2022

1 min.

„Podczas okresu wypadł mi spory kawałek tkanki. Co to może być?”

„Pod­czas okre­su mam też sil­ne bóle brzu­cha”. Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Pod­czas okre­su mam sil­ne bóle brzu­cha. Ostat­nio wy­padł do­dat­ko­wo spo­ry ka­wa­łek tkan­ki. Co to może być? Po­ro­nie­nie nie wcho­dzi w grę.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Naj­praw­do­po­dob­niej to duży skrzep krwi lub złusz­czo­ne en­do­me­trium, któ­re ufor­mo­wa­ło się w ka­wa­łek w po­chwie.

Bóle brzu­cha pod­czas mie­siącz­ki spo­wo­do­wa­ne są uwal­nia­niem du­żej ilo­ści pro­sta­glan­dyn pod­czas okre­su. W trak­cie bo­le­snych mie­sią­czek moż­na sto­so­wać NLPZ ta­kie jak ibu­pro­fen.

Prze­czy­taj wię­cej o bo­le­snych mie­siącz­kach.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytania

14 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.