Loading...

1 stycznia 2022

3 min.

Bolesne miesiączki – jak sobie z nimi radzić?

Na sil­ny ból mie­siącz­ko­wy lep­szym roz­wią­za­niem są ty­po­we leki prze­ciw­bó­lo­we niż leki roz­kur­czo­we. Je­że­li ma­cie bar­dzo bo­le­sne mie­siącz­ki – nie męcz­cie się tyl­ko weź­cie leki. Je­że­li one nie dają po­żą­da­ne­go efek­tu – ko­niecz­nie zgło­ście się na ba­da­nie do gi­ne­ko­lo­ga.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Bo­le­sne mie­siącz­ki – te­mat, któ­ry do­ty­czy po­ło­wy ko­biet. Ża­den męż­czy­zna was nie zro­zu­mie, a co gor­sze – ko­bie­ta, któ­ra nie ma bo­le­snych mie­sią­czek ra­czej też nie.

Ja Was zro­zu­miem, bo przed cią­żą mia­łam duży pro­blem z bó­lem, a wręcz cza­sa­mi nie mo­głam funk­cjo­no­wać pod­czas mie­siącz­ki. Tak­że dzi­siej­szy post bę­dzie z po­dwój­nej per­spek­ty­wy – gi­ne­ko­lo­ga i ko­bie­ty zna­ją­cej „ten ból”.

Ja­kie leki sto­so­wać przy bo­le­snych mie­siącz­kach?

Na ból mie­siącz­ko­wy po­win­no się sto­so­wać leki z gru­py tzw. NLPZ (nie­ste­ro­ido­wych le­ków prze­ciw­za­pal­nych), czy­li np. Ibu­pro­fen (bez re­cep­ty).

Wie­le ko­biet na ból mie­siącz­ko­wy (zgod­nie z re­kla­ma­mi w te­le­wi­zji) sto­su­je leki roz­kur­czo­we, ale na sil­ny ból lep­szym roz­wią­za­niem będą ty­po­we leki prze­ciw­bó­lo­we, a nie leki roz­kur­czo­we. Ewen­tu­al­nie moż­na bez­piecz­nie łą­czyć jed­ną gru­pę le­ków z dru­gi­mi.

Bar­dzo waż­ne jest, żeby wziąć lek za­nim ból się „roz­pocz­nie”. Czy­li jak czu­je­my, że się zbli­ża to wte­dy trze­ba go już za­sto­so­wać, a nie gdy ból jest na swo­im mak­si­mum, bo wte­dy nie­ko­niecz­nie nam po­mo­że.

Je­że­li po 400 mg Ibu­pro­fe­nu ból mija (mo­że­cie sto­so­wać do 3 razy dzien­nie) i nie trwa dłu­żej niż 3 dni, to nie mu­si­cie się bo­le­sny­mi mie­siącz­ka­mi przej­mo­wać – po pro­stu sto­suj­cie przez te dni ten lek i za­pew­niam was, że nie ma naj­praw­do­po­dob­niej żad­nej „gi­ne­ko­lo­gicz­nej” przy­czy­ny tego bólu, któ­rą moż­na le­czyć.

Sto­so­wa­nie le­ków war­to po­ła­czyć z jed­ną z naj­lep­szych do­mo­wych me­tod ra­dze­nia so­bie z bo­le­sny­mi mie­siącz­ka­mi, czy­li z cie­pły­mi okła­da­mi – np. z su­che­go ter­mo­fo­ru z pe­stek wi­śni.

Na­to­miast, je­że­li ból nie mija po ta­kim leku lub po­wo­du­je omdle­nia czy inne nie­po­ko­ją­ce ob­ja­wy, to po­win­ny­ście zgło­sić się do gi­ne­ko­lo­ga na ba­da­nie.

Kie­dy bo­le­sne mie­siącz­ki po­win­ny być po­wo­dem do nie­po­ko­ju?

Przy bo­le­snych mie­siącz­kach naj­waż­niej­sze jest, żeby wy­klu­czyć en­do­me­trio­zę – jest to cho­ro­ba, w któ­rej bło­na ślu­zo­wa ma­ci­cy roz­ra­sta się poza ma­ci­cą (np. w ja­mie brzusz­nej czy w jaj­ni­kach). Głów­nym ba­da­niem w kie­run­ku en­do­me­trio­zy jest USG na­rzą­du rod­ne­go.

Część ko­biet (oko­ło 5%) bę­dzie mia­ła bar­dzo bo­le­sne mie­siącz­ki – ta­kie pra­wie unie­moż­li­wia­ją­ce ży­cie w te dni – bez ja­kiej­kol­wiek przy­czy­ny gi­ne­ko­lo­gicz­nej. Z jed­nej stro­ny war­to się cie­szyć, a z dru­giej stro­ny jest to fru­stru­ją­ce, bo mamy ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści aby ta­kiej ko­bie­cie po­móc.

Jed­nym z roz­wią­zań (bar­dzo sku­tecz­nym, ale nie obar­czo­nym bra­kiem ry­zy­ka) jest włą­cze­nie an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej. Po­nie­waż mie­siącz­ki na an­ty­kon­cep­cji nie są „praw­dzi­we”, to też nie po­wo­du­ją „praw­dzi­we­go” bólu. Tak dłu­go jak bę­dzie­cie brać an­ty­kon­cep­cję hor­mo­nal­ną bę­dzie do­brze, ale jak prze­sta­nie­cie – naj­praw­do­po­dob­niej pro­blem po­wró­ci.

Dru­ga opcja to włą­cze­nie sil­niej­szych le­ków typu Ke­to­pro­fen – pro­blem w tym taki, że lek ten dzia­ła nie­ko­rzyst­nie na bło­nę ślu­zo­wą żo­łąd­ka i po­wo­du­je z ko­lei bóle nad­brzu­sza u wie­lu ko­biet.

Roz­wią­za­niem jest też cią­ża. Ła­two mó­wić… Ale u wie­lu ko­biet bo­le­sne mie­siącz­ki nie po­wra­ca­ją po cią­ży. Nie wie­my też dla­cze­go tak jest. Po­dej­rze­wa się, że mię­sień ma­ci­cy po cią­ży „na­uczył” się le­piej kur­czyć i spraw­niej dzia­ła pod­czas mie­siącz­ki.

Za­tem, je­że­li ma­cie bar­dzo bo­le­sne mie­siącz­ki – nie męcz­cie się tyl­ko bierz­cie leki prze­ciw­bó­lo­we, a je­że­li one nie dają po­żą­da­ne­go efek­tu – ko­niecz­nie zgło­ście się na ba­da­nie do gi­ne­ko­lo­ga.

Je­śli chcesz wie­dzieć prze­czy­taj nasz ar­ty­kuł Praw­dy i mity o mie­siącz­ce.

Zaj­rzyj też do na­sze­go dzia­łu Men­stru­acja, w któ­rym znaj­dziesz ku­becz­ki men­stru­acyj­ne, ter­mo­fo­ry z pe­stek wi­śni, or­ga­nicz­ne tam­po­ny i pod­pa­ski.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ibuprofenmiesiączka

1 stycznia 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.