Loading...

16 lutego 2022

2 min.

„Czy moje dziecko mogło zarazić się owsikami od koleżanki?”

Do za­ka­że­nia może dojść nie tyl­ko dro­gą po­kar­mo­wą, ale rów­nież dro­gą in­ha­la­cyj­ną po­przez wdy­cha­nie jaj uno­szą­cych się w po­wie­trzu wraz z czą­stecz­ka­mi kału.

Alicja Jaczewska

„Dzień do­bry, mam ta­kie py­ta­nie. Wczo­raj by­łam z pół­to­ra­rocz­nym syn­kiem u ko­le­żan­ki, ona też ma dziec­ko w po­dob­nym wie­ku (2 lata). Dzie­ci się przez go­dzi­nę ba­wi­ły, ja­dły chrup­ki. Dziś otrzy­ma­łam te­le­fon od ko­le­żan­ki, że jej dziec­ko ma owsi­ki. Ja­kie jest praw­do­po­do­bień­stwo, że moje też bę­dzie mia­ło i czy mogę coś zro­bić za­po­bie­gaw­czo?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Owsi­ca jest jed­ną z naj­częst­szych in­fek­cji pa­so­żyt­ni­czych u ma­łych dzie­ci. Cho­ro­ba ta roz­prze­strze­nia się bar­dzo szyb­ko wśród osób z oto­cze­nia cho­re­go, ze wzglę­du na sto­sun­ko­wo krót­ki cykl roz­wo­jo­wy owsi­ka, ogrom­ną licz­bę jaj skła­da­nych przez jed­ną sa­mi­cę oraz ła­twość prze­no­sze­nia in­fek­cji za po­śred­nic­twem brud­nych rąk, zwłasz­cza wśród ma­łych dzie­ci, któ­re nie mają jesz­cze do­brze wy­kształ­co­nych na­wy­ków hi­gie­nicz­nych.

Do za­ka­że­nia może dojść nie tyl­ko dro­gą po­kar­mo­wą (po­przez spo­ży­cie jaj w bez­po­śred­nim kon­tak­cie z cho­rym lub przed­mio­ta­mi, któ­rych do­ty­kał), ale rów­nież dro­gą in­ha­la­cyj­ną po­przez wdy­cha­nie jaj uno­szą­cych się w po­wie­trzu wraz z czą­stecz­ka­mi kału.

Ist­nie­je za­tem praw­do­po­do­bień­stwo, że Pani syn się za­ra­ził, nie da się na­to­miast jed­no­znacz­nie okre­ślić go pro­cen­to­wo. Naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest obec­nie ob­ser­wo­wa­nie dziec­ka pod ką­tem ob­ja­wów owsi­cy (m.in. świąd od­by­tu, nie­po­kój, za­bu­rze­nia snu, utra­ta ape­ty­tu, wy­prysk w oko­li­cy od­by­tu, bóle brzu­cha) oraz obec­no­ści sa­mic owsi­ków w oko­li­cy od­by­tu/w kale, a w ra­zie wąt­pli­wo­ści wy­ko­na­nie ba­da­nia w ich kie­run­ku.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

owsicatrudne pytania

16 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.