Loading...

16 lutego 2022

1 min.

„Czy elektrolity można traktować jako wzmocnienie odporności i podawać zdrowemu dziecku?”

Elek­tro­li­ty naj­czę­ściej po­da­je­my dziec­ku przy bie­gun­ce. Czy moż­na je po­dać przy go­rącz­ce? A może war­to sto­so­wać je w celu wzmoc­nie­nia od­por­no­ści u dziec­ka? Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Czy elek­tro­li­ty na­le­ży po­da­wać przy go­rącz­ce? Czy tyl­ko je­śli wy­stę­pu­je bie­gun­ka lub wy­mio­ty? Czy elek­tro­li­ty moż­na trak­to­wać jako wzmoc­nie­nie od­por­no­ści i uzu­peł­nie­nie mi­ne­ra­łów u zdro­we­go dziec­ko? Moż­na po­da­wać np. raz w ty­go­dniu czy w in­nym od­stę­pie cza­so­wym?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W trak­cie go­rącz­ki or­ga­nizm tra­ci pły­ny – nie tyl­ko wodę, ale i za­war­te w niej jony. Stra­ty te oczy­wi­ście są mniej­sze niż w przy­pad­ku bie­gun­ki czy wy­mio­tów, a do­dat­ko­wo przy pra­wi­dło­wo funk­cjo­nu­ją­cym prze­wo­dzie po­kar­mo­wym nie mu­si­my się bać o za­bu­rze­nia wchła­nia­nia, któ­re czę­sto to­wa­rzy­szą nie­ży­tom żo­łąd­ko­wo-je­li­to­wym.

Dla­te­go w trak­cie go­rącz­ki nie za­le­ca się bez­względ­nie na­wad­nia­nia przy uży­ciu do­ust­nych pły­nów na­wad­nia­ją­cych. Na­to­miast po­da­nie ta­kie­go pły­nu go­rącz­ku­ją­ce­mu dziec­ku, zwłasz­cza z ob­ni­żo­nym ape­ty­tem, nie bę­dzie błę­dem.

Nie ma na­to­miast ba­dań, któ­re po­twier­dzi­ły­by wpływ spo­ży­wa­nia elek­tro­li­tów na od­por­ność, nie po­win­ny być też one trak­to­wa­ne jako sub­sty­tut zdro­wej i zbi­lan­so­wa­nej die­ty.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

16 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa