Loading...

31 sierpnia 2022

1 min.

„Czy skaza białkowa może pojawić się nagle u 10-miesięcznego dziecka?”

Jed­na z Was na­pi­sa­ła do nas z py­ta­niem, czy to moż­li­we, żeby ska­za biał­ko­wa po­ja­wi­ła się do­pie­ro w 10. mie­sią­cu ży­cia dziec­ka. Od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Czy ska­za biał­ko­wa może się po­ja­wić na­gle u 10-mie­sięcz­ne­go dziec­ka? Po zje­dze­niu pro­duk­tów mlecz­nych, bo po zwy­kłym mle­ku mo­dy­fi­ko­wa­nym jest spo­kój.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Choć aler­gia na biał­ka mle­ka kro­wie­go za­zwy­czaj po­ja­wia się oko­ło 1. mie­sią­ca ży­cia, to jed­nak jak każ­da inna aler­gia może po­ja­wić się też póź­niej.

Na­to­miast „zwy­kłe” mle­ko mo­dy­fi­ko­wa­ne za­wie­ra biał­ka mle­ka kro­wie­go. Je­śli więc po jego spo­ży­ciu dziec­ko nie ma żad­nych ob­ja­wów, to ra­czej nie moż­na mó­wić o aler­gii na biał­ko mle­ka kro­wie­go.

Prze­czy­taj wię­cej o:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

skaza białkowatrudne pytania

31 sierpnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.