Loading...

16 marca 2022

1 min.

„Jak nauczyć dziecko gryzienia pokarmu?”

Zło­tą za­sa­dą w na­uce je­dze­nia no­wych kon­sy­sten­cji (gru­dek, co­raz więk­szych ka­wał­ków) jest to, żeby za­wsze za­czy­nać po­si­łek od trud­nej kon­sy­sten­cji i ewen­tu­al­nie po nie­sku­tecz­nej pró­bie za­mie­nić ją na tą już zna­ną, bar­dziej przy­swa­jal­ną.

Alicja Jaczewska

„Jak na­uczyć dziec­ko jeść ka­wał­ki? Moje dziec­ko krztu­si się i ma od­ruch wy­miot­ny przy je­dze­niu ka­wał­ków. Jak na­uczyć dziec­ko gry­zie­nia po­kar­mu?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W py­ta­niu nie jest po­da­ny wiek dziec­ka – in­a­czej bę­dzie­my trak­to­wać 8-9 mie­sięcz­ne dziec­ko (u któ­re­go w tym okre­sie po­win­na się roz­wi­nąć to­le­ran­cja gru­dek), in­a­czej pół­to­ra­rocz­ne, któ­re ka­wał­ków nie to­le­ru­je.

Trze­ba też pa­mię­tać, że na­uka je­dze­nia ka­wał­ków to pro­ces – może wy­ma­gać kil­ku prób, nor­mal­nym jest, że dziec­ko może się po­cząt­ko­wo krztu­sić. Na­to­miast, je­śli poza krztu­sze­niem dziec­ko się za­chły­stu­je, pro­blem się utrzy­mu­je, nie ma po­stę­pu w pro­ce­sie na­uki, war­to skon­sul­to­wać się z neu­ro­lo­go­pe­dą.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniażywienie dzieci

16 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.