Loading...

25 października 2022

2 min.

„Jak przebiega leczenie zapalenia płuc, a jak zapalenie oskrzelików?”

W przy­pad­ku bak­te­ryj­nych za­pa­leń płuc ko­niecz­ne jest le­cze­nie an­ty­bio­ty­kiem, któ­ry do­bie­ra­my do tego czy stan, wiek i ob­ja­wy pa­cjen­ta su­ge­ru­ją bak­te­rie ty­po­we czy aty­po­we.

Alicja Jaczewska

„Jak prze­bie­ga le­cze­nie za­pa­le­nia płuc, a jak za­pa­le­nie oskrze­li­ków?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Le­cze­nie za­pa­le­nia płuc za­le­ży w du­żej mie­rze od czyn­ni­ka wy­wo­łu­ją­ce­go. W prak­ty­ce rzad­ko mamy moż­li­wość wy­ko­na­nia ba­da­nia mi­kro­bio­lo­gicz­ne­go – etio­lo­gię oce­nia się przede wszyst­kim na pod­sta­wie wie­ku dziec­ka, ale też pre­zen­to­wa­nych ob­ja­wów.

Za­pa­le­nia płuc mo­że­my po­dzie­lić na:

 • wi­ru­so­we,
 • bak­te­ryj­ne
 • grzy­bi­cze.

Te ostat­nie są rzad­ko­ścią u zdro­wych dzie­ci, bez ob­cią­żeń, a ich prze­bieg jest za­zwy­czaj bar­dzo cięż­ki i wy­ma­ga spe­cja­li­stycz­ne­go le­cze­nia szpi­tal­ne­go.

Wi­ru­so­we za­pa­le­nia płuc le­czy­my ob­ja­wo­wo – za­zwy­czaj le­czy­my am­bu­la­to­ryj­nie, na­wad­nia­jąc pa­cjen­ta, w ra­zie ko­niecz­no­ści sto­su­jąc leki prze­ciw­go­rącz­ko­we czy wy­krztu­śne.

W przy­pad­ku bak­te­ryj­nych za­pa­leń płuc ko­niecz­ne jest le­cze­nie an­ty­bio­ty­kiem, któ­ry do­bie­ra­my do tego czy stan, wiek i ob­ja­wy pa­cjen­ta su­ge­ru­ją bak­te­rie ty­po­we czy aty­po­we. W nie­któ­rych przy­pad­kach za­pa­le­nia płuc dziec­ko może wy­ma­gać le­cze­nia w wa­run­kach szpi­tal­nych. Wska­za­nia­mi do ho­spi­ta­li­za­cji u dzie­ci z za­pa­le­niem płuc są:

 • cięż­ki prze­bieg (ob­ja­wy po­socz­ni­cy lub wstrzą­su),
 • nie­wy­dol­ność krą­że­nia,
 • licz­ba od­de­chów >70/min u nie­mow­ląt i >40/min u dzie­ci star­szych,
 • tęt­no >160/min u nie­mow­ląt lub >140/min u dzie­ci star­szych,
 • leu­ko­cy­to­za >20 000 lub <3 000,
 • PaO2 <60 mmHg, SaO2 <92% i PaCO2 >50 mmHg,
 • ob­ja­wy neu­ro­lo­gicz­ne, za­bu­rze­nia świa­do­mo­ści i drgaw­ki,
 • od­wod­nie­nie i inne za­bu­rze­nia wod­no-elek­tro­li­to­we,
 • wy­ni­ki la­bo­ra­to­ryj­ne świad­czą­ce o znacz­nym na­si­le­niu za­ka­że­nia i za­pa­le­nia,
 • roz­le­głe zmia­ny płuc­ne i od­czyn opłuc­no­wy w ba­da­niu ra­dio­lo­gicz­nym,
 • współ­ist­nie­nie in­nych po­waż­nych cho­rób, np. ast­my, wady ser­ca, wiek <6. m.ż.,
 • ubó­stwo i pro­ble­my psy­cho­lo­gicz­no-wy­cho­waw­cze.

Je­śli cho­dzi o za­pa­le­nie oskrze­li­ków to jest one wy­wo­ła­ne przez wi­ru­sy (RSV) a za­tem le­czy­my je wy­łącz­nie ob­ja­wo­wo. Je­śli dziec­ko jest w do­brym sta­nie – może być le­czo­ne w domu – pod­sta­wą jest od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja i na­wod­nie­nie.

W cięż­szych przy­pad­kach ko­niecz­na może być ho­spi­ta­li­za­cja. Rzad­ko ko­niecz­ne jest le­cze­nie w wa­run­kach OIT. W przy­pad­ku pa­cjen­tów szpi­tal­nych udo­wod­nio­no ko­rzyść z za­sto­so­wa­nia soli hi­per­to­nicz­nej u dzie­ci z za­pa­le­niem oskrze­li­ków.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniazapalenie oskrzelikówzapalenie płuc

25 października 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.