Loading...

15 lipca 2022

2 min.

„Moje dziecko wymiotuje po podaniu syropu. Czy są jakieś triki, które pozwolą go podać?”

Pod­sta­wo­we py­ta­nie brzmi: czy sy­ro­py są fak­tycz­nie po­trzeb­ne? W tym wie­ku jest bar­dzo mało wska­zań do po­da­wa­nia le­ków w sy­ro­pie in­nych niż lek prze­ciw­go­rącz­ko­wy lub an­ty­bio­tyk.

Alicja Jaczewska

„Mój 9-mie­sięcz­ny ma­lu­szek wy­mio­tu­je za każ­dym ra­zem pod­czas po­da­wa­nia sy­ro­pów. Pró­bo­wa­li­śmy z do­łą­czo­nej do sy­ro­pów strzy­kaw­ki, z ły­żecz­ki. Ale za każ­dym ra­zem jak sy­rop tra­fi do buzi ma­luch wy­mio­tu­je. Prze­ciw­go­rącz­ko­we mogę za­stą­pić czop­ka­mi, ale w przy­pad­ku in­nych sy­ro­pów mogę nie mieć ta­kiej moż­li­wo­ści. Czy zna­cie ja­kieś tri­ki na prze­my­ca­nie sy­rop­ków?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W przy­pad­ku wi­ru­so­wych in­fek­cji dróg od­de­cho­wych moż­na so­bie po­ra­dzić in­ha­la­cja­mi. W przy­pad­ku go­rącz­ki – jak Pani wspo­mnia­ła – do­stęp­ne są czop­ki.

W przy­pad­ku an­ty­bio­ty­ków, któ­rych w ra­zie wska­zań fak­tycz­nie nie da się za­stą­pić, moż­na po pierw­sze po­pro­sić le­ka­rza o prze­pi­sa­nie ta­kie­go o naj­więk­szym moż­li­wym stę­że­niu – wów­czas ob­ję­tość do po­da­nia bę­dzie mniej­sza.

Po dru­gie na­le­ży pa­mię­tać o pra­wi­dło­wej tech­ni­ce po­da­nia – strzy­kaw­kę za­wsze kie­ru­je­my na po­lik. Nig­dy pro­sto do buzi, bo to może na­si­lać od­ruch wy­miot­ny. Do­brym po­my­słem jest szyb­kie po­da­nie cze­goś do po­pi­cia. I choć u nie­mow­ląt nie za­le­ca się np. po­da­wa­nia so­ków, to w tej wy­jąt­ko­wej sy­tu­acji odro­bi­na soku po­ma­rań­czo­we­go (do­brze neu­tra­li­zu­je gorz­ki smak) może być przy­dat­na.

Al­ter­na­tyw­nie do­da­nie do an­ty­bio­ty­ku (już od­mie­rzo­nej por­cji) nie­wiel­kiej ilość sy­ro­pu ma­li­no­we­go lub np. po­pu­lar­ne­go de­se­ru orze­cho­wo-ka­ka­owe­go po­mo­że „ukryć” smak an­ty­bio­ty­ku.

Oczy­wi­ście, nie są to pro­duk­ty za­le­ca­ne w die­cie nie­mow­la­ka, nie­mniej gdy al­ter­na­ty­wą jest nie­opa­no­wa­nie in­fek­cji bak­te­ryj­nej z jej po­wi­kła­nia­mi lub ho­spi­ta­li­za­cją ce­lem do­żyl­nej an­ty­bio­ty­ko­te­ra­pii my­ślę, że moż­na spró­bo­wać.

A przede wszyst­kim war­to ćwi­czyć zja­da­nie i wy­pi­ja­nie róż­nych sma­ków i kon­sy­sten­cji strzy­kaw­ką w okre­sie kie­dy dziec­ko jest zdro­we, a za­tem bar­dziej chęt­ne do współ­pra­cy. Może to być zupa krem, ki­siel czy inne gęst­sze pły­ny przy­po­mi­na­ją­ce leki.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

gorączkatrudne pytania

15 lipca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.