Loading...

22 września 2022

2 min.

„Owsiki to nasz koszmar. Czy istnieje jakiś złoty środek, aby pozbyć się problemu?”

Owsi­ca może sku­tecz­nie uprzy­krzać ży­cie ca­łej ro­dzi­ny. Jak ją le­czyć i się przed nią bro­nić opo­wia­da na­sza eks­per­ta Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

Owsi­ki to nasz kosz­mar. Pro­blem owsi­ko­wy po­ja­wia się, na­stęp­nie le­cze­nie i de­zyn­fek­cja. Chwi­la spo­ko­ju i znów na­wrót. Sta­ra­my się dbać o hi­gie­nę, die­tę itp. Ale czy ist­nie­je ja­kiś zło­ty śro­dek aby po­zbyć się tej­że zmo­ry?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Na­wra­ca­ją­ca owsi­ca fak­tycz­nie może być pro­ble­mem. Za­nim jed­nak przej­dę do roz­wią­za­nia, chcia­ła­bym po­sta­wić py­ta­nie jak jest roz­po­zna­wa­na? Czy za­uwa­ży­li pań­stwo owsi­ki w oko­li­cy od­by­tu? Albo był wy­ko­na­ny test z ce­lo­fa­nem czy w inny spo­sób?

Ba­da­nie kału czy krwi w przy­pad­ku owsi­ków nie za­wsze jest mia­ro­daj­ne. Ale je­śli mamy pew­ność co do tego, że dziec­ko fak­tycz­nie jest za­ra­żo­ne owsi­ka­mi, to aby je wy­eli­mi­no­wać na­le­ży pa­mię­tać o kil­ku za­sa­dach.

Po pierw­sze le­czy­my jed­no­cza­so­wo całą ro­dzi­nę – wszyst­kich do­mow­ni­ków. In­a­czej ry­zy­ku­je­my cią­głe i wza­jem­ne za­ra­ża­nie. Po dru­gie le­cze­nie war­to po­wtó­rzyć po 2 ty­go­dniach. Ko­lej­no na­le­ży pa­mię­tać o zmia­nie po­ście­li, ręcz­ni­ków, wy­pra­niu wszyst­kich ubrań i bie­li­zny, do­kład­nym wy­sprzą­ta­niu domu.

Po czwar­te – szcze­gól­ną uwa­gę trze­ba zwró­cić na hi­gie­nę (co u dzie­ci bywa trud­ne). Waż­ny jest na­wyk my­cia rąk przed każ­dym po­sił­kiem i po wyj­ściu z to­a­le­ty. War­to krót­ko ob­ci­nać pa­znok­cie, myć owo­ce i wa­rzy­wa spo­ży­wa­ne na su­ro­wo oraz re­gu­lar­ne zmie­niać bie­li­znę. Wszyst­ko to naj­lep­sze me­to­dy po­zwa­la­ją­cy­mi unik­nąć za­ra­że­nia.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2022
owsicatrudne pytania

22 września 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.