Loading...

11 stycznia 2022

2 min.

„Czy to w ogóle możliwe, żeby facet miał orgazm bez wytrysku?”

Na­sza gi­ne­ko­log od­po­wia­da na py­ta­nie jed­nej z na­szych Czy­tel­ni­czek, któ­ra mar­twi się, że nie po­do­ba się już swo­je­mu chło­pa­ko­wi. Dla­cze­go? Po­nie­waż pod­czas sek­su oral­ne­go part­ner nie miał wy­try­sku, cho­ciaż twier­dził, że miał or­gazm.

Martyna Szopa-Krupińska

Dro­ga Re­dak­cjo, bar­dzo się mar­twię i nie mogę prze­stać o tym my­śleć. Ostat­nio ro­bi­łam swo­je­mu chło­pa­ko­wi „loda” i on twier­dzi, że miał or­gazm, ale wy­da­wa­ło mi się jak­by był już „pu­sty”. Wcze­śniej coś ta­kie­go się nie zda­rza­ło. Mar­twię się czy może już się mu nie po­do­bam albo na­wet za­czę­łam się za­sta­na­wiać czy może on mnie zdra­dza. Czy to w ogó­le moż­li­we, żeby fa­cet miał or­gazm bez wy­try­sku? Bar­dzo pro­szę o od­po­wiedź, strasz­nie mnie to mar­twi.

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Or­gazm bez wy­try­sku jest rzad­ki, ale może wy­stą­pić, zwłasz­cza je­śli wcze­śniej do­szło już do szczy­to­wa­nia u męż­czy­zny, czy to w wy­ni­ku współ­ży­cia czy ma­stur­ba­cji.

Zda­rza się tak, że ją­dra i pę­che­rzy­ki na­sien­ne nie zdą­ży­ły jesz­cze wy­pro­du­ko­wać ko­lej­nej por­cji na­sie­nia. Je­śli to się nie po­wta­rza, mo­że­my przy­jąć że jest nie­szko­dli­we. Jed­nak wy­stę­pu­ją cho­ro­by, w któ­rych mamy tzw. eja­ku­la­cję (wy­trysk) wstecz­ną, co może być przy­czy­ną np. nie­płod­no­ści. Je­śli taki stan bę­dzie się po­wta­rzał, war­to na­mó­wić part­ne­ra do wi­zy­ty u spe­cja­li­sty uro­lo­ga.

Co do aspek­tu psy­chicz­ne­go i za­mar­twie­nie się o za­in­te­re­so­wa­nie part­ne­ra, my­ślę że war­to mu za­ufać, kie­dy mówi, że miał or­gazm, bo po­dej­rze­nia o zdra­dę opar­te na tych ar­gu­men­tach mogą być krzyw­dzą­ce. Do­brze jest też roz­ma­wiać o wła­snych ocze­ki­wa­niach zwią­za­nych z współ­ży­ciem, być może to do­dat­ko­wo umoc­ni Wasz zwią­zek. Nie bój się też py­tać part­ne­ra o do­zna­nia w trak­cie sek­su i ewen­tu­al­ne za­ska­ku­ją­ce sy­tu­acje, jak ta opi­sa­na przez Cie­bie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

orgazmseks

11 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.