Loading...

9 lutego 2022

1 min.

„Czy w połogu można uprawiać petting?”

Pet­ting w po­ło­gu, czy są ja­kieś ogra­ni­cze­nia? Na py­ta­nie na­szej Czy­tel­nicz­ki od­po­wia­da nasz eks­pert Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy w po­ło­gu moż­na upra­wiać pet­ting (samo piesz­cze­nie łech­tacz­ki bez pe­ne­tra­cji po­chwy) czy też jest to prze­ciw­wska­za­ne tak jak „kla­sycz­ne” sto­sun­ki sek­su­al­ne?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pet­ting jest jak naj­bar­dziej do­zwo­lo­ny, sty­mu­la­cja łech­tacz­ki dło­nią jest bez­piecz­na. W przy­pad­ku do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych lub ob­ra­żeń kro­cza, pęk­nięć w oko­li­cy warg sro­mo­wych na­le­ży się wstrzy­mać do wy­goj­nia ran.

Współ­ży­cie płcio­we moż­li­we jest po za­koń­cze­niu po­ło­gu i kon­tro­li gi­ne­ko­lo­gicz­nej.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

pettingpołógsekstrudne pytania

9 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.