Loading...

28 lipca 2022

1 min.

„Po stosunku analnym odczuwam dyskomfort. Czy mogło dojść do perforacji i martwicy?”

Na py­ta­nie jed­nej z Was od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Wy­czu­wam nie­przy­jem­ny za­pach z od­by­tu. Ty­dzień temu pierw­szy raz z part­ne­rem upra­wia­li­śmy seks anal­ny. Czy mo­gło dojść do per­fo­ra­cji i mar­twi­cy? Od sto­sun­ku od­czu­wam dys­kom­fort.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Uszko­dze­nie od­byt­ni­cy, o któ­rym mó­wisz, daje dużo bar­dziej nie­po­ko­ją­ce ob­ja­wy niż nie­przy­jem­ny za­pach i dys­kom­fort. Nie­przy­jem­ne uczu­cie czy po­bo­le­wa­nie może być zwią­za­ne z roz­cią­gnię­ciem zwie­ra­cza od­by­tu lub też ob­tar­cia­mi bło­ny ślu­zo­wej po­kry­wa­ją­cej od­byt­ni­cę od środ­ka. Ta­kie do­le­gli­wo­ści po­win­ny mi­nąć w prze­cią­gu kil­ku dni od współ­ży­cia.

W przy­pad­ku sto­sun­ku anal­ne­go istot­ne jest stop­nio­we przy­go­to­wy­wa­nie się do nie­go – war­to też się­gnąć po lu­bry­kan­ty. Nie­zwy­kle istot­na jest cier­pli­wość i po­ro­zu­mie­nie mię­dzy part­ne­ra­mi, co po­zwo­li unik­nąć nie­po­żą­da­nych sy­tu­acji.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

seks analnytrudne pytania

28 lipca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.