Loading...

20 lutego 2017

2 min.

Jak prawidłowo oddać mocz do badania?

Więk­szość z nas robi to źle… Oto in­struk­cja krok po kro­ku jak pra­wi­dło­wo od­dać mocz do ba­da­nia, za­rów­no do ba­da­nia ogól­ne­go jak i na po­siew.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

To bę­dzie post pod ty­tu­łem „Jak zro­bić siku?”, czy­li krót­ki po­rad­nik o tym jak pra­wi­dło­wo od­dać mocz do ba­da­nia. Post me­dycz­ny, bar­dzo prak­tycz­ny.

Z do­świad­cze­nia wiem, że bar­dzo wie­le z Was robi to źle. My­śli­cie so­bie… We­zmę po­jem­nik do WC, zła­pię „ten mocz ze środ­ko­we­go stru­mie­nia” (co­kol­wiek to zna­czy) – i już spra­wa za­ła­twio­na.

Tak ro­bi­cie? No to źle ro­bi­cie.

Oto za­sa­dy jak pra­wi­dło­wo od­dać mocz na ba­da­nie, za­rów­no na ba­da­nie ogól­ne mo­czu jak i na po­siew mo­czu. W cią­ży, jak i nie w cią­ży.

Uwa­ga! W cią­ży jest to szcze­gól­nie waż­ne, bo każ­dy za­fał­szo­wa­ny wy­nik mu­si­my le­czyć i nie­ste­ty ist­nie­ją wte­dy szan­se, że bę­dzie­my le­czyć bak­te­rie z klam­ki, de­ski lub zle­wu, a nie z pę­che­rza mo­czo­we­go.

7 naj­waż­niej­szych za­sad

  1. Po­wi­nien być to mocz po­ran­ny (je­że­li wsta­je­cie w nocy do WC to po­ran­ny mocz to ten, któ­ry od­da­je­cie już rano po tym osta­tecz­nym prze­bu­dze­niu).
  2. Siku nie rób­cie w WC.
  3. Weź­cie nowy, czy­sty po­jem­nik na mocz (naj­le­piej ja­ło­wy, a na po­siew to KO­NIECZ­NIE ja­ło­wy) pod prysz­nic.
  4. Pod­myj­cie się.
  5. Lek­ko ku­ca­jąc i roz­chy­la­jąc nogi za­cznij­cie ro­bić siu­siu.
  6. Po ok. 1 se­kun­dzie złap­cie mocz do po­jem­ni­ka, wy­peł­nij­cie go 1/2 do 2/3 ob­jęt­no­ści.
  7. Za­kręć­cie po­jem­nik, od­staw­cie, weź­cie nor­mal­nie da­lej prysz­nic je­że­li chce­cie – no chy­ba, że nie chce­cie :).

* w cią­ży do­dat­ko­wo war­to za­tkać wej­ście do po­chwy ga­zi­kiem lub tam­po­nem, aby unie­moż­li­wić prze­do­sta­nie się wy­dzie­li­ny z po­chwy do prób­ki.

Wszyst­ko ja­sne? Kto tak ro­bił? I nie li­czą się moje pa­cjent­ki.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
badania laboratoryjnemocz

20 lutego 2017

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.