Loading...

8 maja 2017

4 min.

Ciąża a wizyta u stomatologa, czyli opieka stomatologiczna kobiet w ciąży

Czy wie­dzia­łaś, że stan za­pal­ny zwią­za­ny z próch­ni­cą, jak i ka­mie­niem na­zęb­nym, któ­ry jest głów­nym wi­no­waj­cą, je­śli cho­dzi o za­pa­le­nia dzią­seł, są czyn­ni­ka­mi ry­zy­ka po­ro­du przed­wcze­sne­go i ni­skiej masy uro­dze­nio­wej dziec­ka?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Po­ni­żej przed­sta­wiam wam wy­ni­ki an­kie­ty, któ­rą zro­bi­ły­śmy ra­zem z moją zna­jo­mą le­karz den­ty­stą An­ge­li­ką Ko­by­liń­ską.

  • Od­po­wie­dzi udzie­li­ło 3465 ko­biet w śred­nim wie­ku 31,17 lat. Dla 73,33% była to pierw­sza cią­ża (śred­ni wiek 26,79 lat), dla 26,67% ko­lej­na (śred­ni wiek 43,09 lat). Bli­sko co czwar­ta z Was po­ro­ni­ła 22,48%.
  • W więk­szo­ści po­ród od­był się si­ła­mi na­tu­ry – 59,19%, rza­dziej cię­ciem ce­sar­skim ze wska­zań na­głych – 22,08% i pla­no­wym – 16,08%. Od­se­tek dzie­ci uro­dzo­nych z nie­do­tle­nie­niem lub w za­mar­twi­cy był ni­ski (5,6% i 2,48%).

Naj­wię­cej dzie­ci uro­dzi­ło się zimą, naj­mniej je­sie­nią. Wię­cej było chłop­ców – 52,90%.

This image has an empty alt attribute; its file name is pora-roku-porod.jpgNie­mal co trze­ciej cią­ży (29,5%) to­wa­rzy­szy­ły cho­ro­by. Naj­czę­ściej był to za­gra­ża­ją­cy po­ród przed­wcze­sny (54,5%) i nie­do­czyn­ność tar­czy­cy (54,8%).

This image has an empty alt attribute; its file name is choroby-ogolne-ciaza.jpgNie­ste­ty 3,23% z Was czyn­nie pa­li­ło pa­pie­ro­sy w cią­ży i 10,45% – bier­nie. O tym jako szko­dli­we dla mat­ki i zdro­wia dziec­ka jest pa­le­nie chy­ba każ­dy wie. Nie­stru­dze­nie pró­bu­je­my za­chę­cić wszyst­kie ko­bie­ty do rzu­ce­nia pa­le­nia już na eta­pie pla­no­wa­nia cią­ży, a cię­żar­ne jak naj­szyb­ciej.

This image has an empty alt attribute; its file name is palenie-papierosow-w-ciazy.jpgWięk­szość z Was wska­za­ła duże mia­sto jako miej­sce za­miesz­ka­nia, a z punk­tu wi­dze­nia me­to­do­lo­gii ba­da­nia cie­szy nas, że od­po­wie­dzi udzie­li­ło mniej wię­cej po rów­no miesz­ka­nek du­żych i ma­łych miast oraz wsi.

Głów­nym źró­dłem utrzy­ma­nia oka­za­ła się pra­ca umy­sło­wa i fi­zycz­na. Co pią­ta z Was nie pra­cu­je. W więk­szo­ści od­po­wia­da­ły ko­bie­ty z wyż­szym wy­kształ­ce­niem – 63,2% lub śred­nim (21,8%) i nie­peł­nym wyż­szym (11,7%). Swo­ją sy­tu­ację ma­te­rial­ną oce­ni­ły­ście głów­nie jako do­brą – 41% i śred­nią – 49,7%.

This image has an empty alt attribute; its file name is sytuacja-materialna-ciaza.jpg

Ucie­szy­ły nas Wa­sze od­po­wie­dzi na te­mat współ­pra­cy gi­ne­ko­log-den­ty­sta. Aż 17,6% le­ka­rzy kie­ro­wa­ło Was na kon­sul­ta­cję sto­ma­to­lo­gicz­ną i 8,5% wy­ma­ga­ło pi­sem­nej in­for­ma­cji zwrot­nej. Może wy­da­wać się Wam, że to mało, ale dla nas bar­dzo dużo.

This image has an empty alt attribute; its file name is skierowanie-stomatolog-ciaza.jpg

Z opie­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej w cią­ży sko­rzy­sta­ło 62,4% z Was, jed­nak skie­ro­wa­nie od gi­ne­ko­lo­ga jako przy­czy­nę zgło­sze­nia wska­za­ło tyl­ko 19% z tych, któ­re wi­zy­tę od­by­ły. Głów­nie zgła­sza­ły­ście się do ga­bi­ne­tów pry­wat­nych (65,9%). Naj­częst­szym po­wo­dem zgło­sze­nia się do den­ty­sty była po­trze­ba le­cze­nia próch­ni­cy/utra­ta wy­peł­nie­nia i ból zęba oraz obec­ność ka­mie­nia na­zęb­ne­go.

Są to dla nas cen­ne in­for­ma­cje, gdyż za­rów­no stan za­pal­ny zwią­za­ny z próch­ni­cą, jak i ka­mie­niem na­zęb­nym, któ­ry jest głów­nym wi­no­waj­cą, je­śli cho­dzi o za­pa­le­nia dzią­seł, są czyn­ni­ka­mi ry­zy­ka po­ro­du przed­wcze­sne­go i ni­skiej masy uro­dze­nio­wej dziec­ka.

Spo­śród tych ko­biet, któ­re zgło­si­ło się do den­ty­sty tyl­ko u 62,8% wy­ko­na­no ja­ki­kol­wiek za­bieg, co dzi­wi, gdyż wi­zy­ty sto­ma­to­lo­gicz­ne słu­żą nie tyl­ko do in­ter­wen­cji lecz­ni­czej, gdy jest taka po­trze­ba, ale po­win­ny być tak­że ukie­run­ko­wa­ne na dzia­ła­nia z za­kre­su pro­fi­lak­ty­ki, np. apli­ka­cji la­kie­ru flu­or­ko­we­go (NFZ re­fun­du­je dwu­krot­ną apli­ka­cję u cię­żar­nych z za­cho­wa­niem 6-mie­sięcz­ne­go od­stę­pu).

Dla­te­go smu­ci mnie fakt, że pod­czas wi­zyt sto­ma­to­lo­gicz­nych tak mało jest cza­su po­świę­ca­ne­go na pro­fi­lak­ty­kę, co po­twier­dza ni­ski od­se­tek tych z Was, u któ­rych prze­pro­wa­dzo­no la­kie­ro­wa­nie zę­bów (10,5%) i wy­so­ki, bo aż 37,2% u któ­rych pod­czas wi­zy­ty nie prze­pro­wa­dzo­no żad­ne­go za­bie­gu – ani lecz­ni­cze­go, ani pro­fi­lak­tycz­ne­go. U 85,3% prze­pro­wa­dzo­no le­cze­nie próch­ni­cy, a więc skut­ków bra­ku pro­fi­lak­ty­ki.

This image has an empty alt attribute; its file name is zabiegi-stomatologiczne-ciaza.jpgThis image has an empty alt attribute; its file name is profilaktyka-fluorkowa-ciaza.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is leczenie-prochnicy-ciaza.jpg
Kon­tro­wer­sje wzbu­dza nie­raz usu­wa­nie ka­mie­nia na­zęb­ne­go przy po­mo­cy tzw. ul­tra­dź­wię­ków (in­a­czej na­zy­wa­ne­go ska­lin­giem). Jest to za­bieg cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny. Na­to­miast, tak jak wspo­mi­na­łam, stan za­pal­ny dzią­seł zwią­za­ny z płyt­ką i ka­mie­niem na­zęb­nym może nieść ze sobą nie­ko­rzyst­ne kon­se­kwen­cje dla prze­bie­gu cią­ży i zdro­wia dziec­ka.

Rów­nież sto­so­wa­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w cią­ży bu­dzi wśród pa­cjen­tek i le­ka­rzy oba­wy – zu­peł­nie nie­po­trzeb­nie. Za­sto­so­wa­nie znie­czu­le­nia ze środ­ka­mi ob­kur­cza­ją­cy­mi na­czy­nia po­zwa­la użyć mniej­szej ilo­ści sa­me­go znie­czu­le­nia, zmi­ni­ma­li­zo­wać nie­przy­jem­ne od­czu­cia w trak­cie le­cze­nia, a tym sa­mym zmniej­szyć stres pa­cjent­ki i zwięk­szyć jej kom­fort.

This image has an empty alt attribute; its file name is radiologia-zebow-ciaza.jpg

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ciążapróchnicastomatologzęby

8 maja 2017

4 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa