Loading...

22 grudnia 2016

2 min.

Opryszczka w ciąży – czy jest groźna?

Groź­na może być tak zwa­na pier­wot­na in­fek­cja – czy­li „pierw­sza opryszcz­ka w ży­ciu”. Co wię­cej, mar­twić po­win­na Cię je­dy­nie opryszcz­ka ge­ni­tal­na a nie war­go­wa. O wie­le więk­szym za­gro­że­niem jest opryszcz­ka ro­dzi­ca, gdy dziec­ko już po­ja­wi się na świe­cie.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Chcia­ła­bym roz­pra­wić się z ko­lej­nym mi­tem cią­żo­wym czy­li o szko­dli­wo­ści opryszcz­ki w cią­ży. Nie pa­mię­tam do­kład­nie, ile mo­ich pa­cjen­tek dzwo­ni­ło do mnie w pa­ni­ce, ale było ich dzie­siąt­ki.

– „Pani dok­tor wy­sko­czy­ło mi zim­no, co mam zro­bić? Czy­ta­łam w In­ter­ne­cie, że za­szko­dzi to dziec­ku.
– Spo­koj­nie, a gdzie ma Pani tę opryszcz­kę?
– No jak to gdzie? Na ustach!
– Ok, to pro­szę się nie przej­mo­wać. Może Pani użyć ta­kiej sa­mej ma­ści albo pla­ster­ków jak przed cią­żą (nie po­dam wam tu­taj na­zwy leku, po­nie­waż nam le­ka­rzom nie wol­no tego ro­bić).
– Pani dok­tor, to cze­mu w In­ter­ne­cie pi­szą, że to szko­dzi?
– A bo ja wiem…?”

Pierw­sza opryszcz­ka w cią­ży

A te­raz do rze­czy. Groź­na (je­że­li w ogó­le) jest tak zwa­na pier­wot­na in­fek­cja – czy­li „pierw­sza opryszcz­ka w ży­ciu”. Co wię­cej, mar­twi nas opryszcz­ka ge­ni­tal­na a NIE ta war­go­wa, i to ten wi­rus (HSV-2) może być prze­nie­sio­ny na dziec­ko pod­czas po­ro­du.

Dziec­ko musi mieć bez­po­śred­ni kon­takt z tą zmia­ną, żeby się za­ra­zić. Na­wet jak ma kon­takt, to szan­se za­ka­że­nia są oko­ło 10%. Dla­te­go, dys­ku­syj­ne jest na­wet to, czy przy ak­tyw­nej opryszcz­ce ge­ni­tal­nej wy­ko­ny­wać ce­sar­skie cię­cie. Poza tym wi­rus opryszcz­ki HSV 1 (opryszcz­ka war­go­wa) i 2 (ge­ni­tal­na), nie jest wi­ru­sem, któ­ry by­tu­je we krwi.

No­si­cie­le a na­wet oso­by z ak­tyw­nym za­ka­że­niem, mogą być tak­że daw­ca­mi krwi. Wie­dzie­li­ście o tym? Ja do­wie­dzia­łam się dziś, jak do­szka­la­łam się w te­ma­cie.

Tak­że, je­że­li wi­ru­sa nie ma we krwi, to też nie ma jak do­stać się do pło­du. Je­dy­nie pod­czas po­ro­du jest taka moż­li­wość.

Opryszcz­ka a no­wo­ro­dek

In­nym za­gad­nie­niem jest już opryszcz­ka ro­dzi­ca, czy to mamy, czy taty, w okre­sie no­wo­rod­ko­wym. Trze­ba wte­dy bar­dzo uwa­żać, żeby nie za­ra­zić dziec­ka, a o tym już mało kto pa­mię­ta i mało się mówi, a w In­ter­ne­cie nie ma o tym nie­stwo­rzo­nych hi­sto­rii, nie wiem dla­cze­go jest tak dużo na te­mat opryszcz­ki w cią­ży, i to wła­śnie – nie­stwo­rzo­nych (nie­zgod­nych me­dycz­nie) hi­sto­rii.

Pod­su­mo­wu­jąc – opryszcz­ka na twa­rzy, ko­lej­na w ży­ciu, nie jest groź­na dla Wa­sze­go dzie­ciąt­ka w brzu­chu. Tyle w te­ma­cie.

Do­wie­dzie­li­ście się cze­goś no­we­go? Czy ten wpis był przy­dat­ny?
Je­że­li zna­cie ko­goś, kogo ten tekst mógł­by za­in­te­re­so­wać, po­każ­cie mu go.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ciążaopryszczka

22 grudnia 2016

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.