Loading...

17 lutego 2022

4 min.

Trzecia dawka szczepienia przeciw COVID-19 w ciąży – czy i kiedy ją przyjąć?

Do­sta­je­my od Was mnó­stwo po­dob­nych wia­do­mo­ści: „Przy­ję­łam już 2 daw­ki szcze­pie­nia prze­ciw CO­VID-19 (dru­gą pół roku temu). Nie­daw­no się do­wie­dzia­łam, że je­stem w cią­ży. Szcze­pić się 3. daw­ką czy nie? Je­śli tak, to kie­dy?” Od­po­wia­da­my!

Martyna Szopa-Krupińska

Prze­ko­ny­wa­li, by za­szcze­pić się jak naj­szyb­ciej dla ochro­ny sie­bie, osób ze swo­je­go oto­cze­nia i przy­szłych dzie­ci. Po dwóch daw­kach mia­ło być już bez­piecz­nie, mia­ło być nor­mal­nie… Jak jest?

Wi­rus to trud­ny prze­ciw­nik, nie od­pusz­cza, mu­tu­je, po­ja­wia­ją się nowe wa­rian­ty. Pan­de­mia nadal sza­le­je. I nie­ste­ty, jak po­ka­zu­ją co­raz now­sze ba­da­nia, na­sza od­por­ność wraz z upły­wem cza­su od ostat­nie­go szcze­pie­nia spa­da. Dla­te­go też po­ja­wia­ją się daw­ki przy­po­min­ją­ce szcze­pień.

Nie jest to no­wość w me­dy­cy­nie. Prze­ciw­ko gry­pie szcze­pi­my się co roku, więc nie po­win­no być aż tak za­ska­ku­ją­ce, że prze­ciw Sars-CoV-2 też mu­si­my się do­szcze­piać.

Jak dzia­ła trze­cia daw­ka szcze­pion­ki prze­ciw CO­VID-19?

W przy­pad­ku CO­VID-19 u osób im­mu­no­kom­pe­tent­nych trze­cia (lub dru­ga. w wy­pad­ku przy­ję­cia pre­pa­ra­tu John­son) daw­ka szcze­pie­nia dzia­ła wła­śnie jak bo­oster – mo­bi­li­zu­je ko­mór­ki pa­mię­ci ukła­du od­por­no­ścio­we­go, zwięk­sza i prze­dłu­ża od­por­ność po szcze­pie­niu pod­sta­wo­wym.

W Pol­sce od 2 li­sto­pa­da 2021 r. mogą ją otrzy­mać oso­by peł­no­let­nie, po upły­wie co naj­mniej 6 mie­się­cy od za­koń­cze­nia cy­klu pod­sta­wo­we­go.

We­dług ba­dań WHO (2021) sku­tecz­ność pre­pa­ra­tów Pfi­zer-BioN­Tech, Mo­der­ny, John­son & John­son i Astra Ze­ne­ca:

  • > 6 mie­się­cy od za­koń­cze­nia szcze­pie­nia pod­sta­wo­we­go ochro­na przed cięż­kim prze­bie­giem utrzy­mu­je się na po­zio­mie >70% (spa­dek o 8-10 punk­tów pro­cen­to­wych),
  • zaś ochro­na przed in­fek­cją i ob­ja­wo­wym CO­VID-19 spa­da o 20-30 punk­tów pro­cen­to­wych.

Daw­ka przy­po­mi­na­ją­ca zna­czą­co wzmac­nia ochro­nę przed ob­ja­wo­wym CO­VID-19 oraz cięż­kim prze­bie­giem.

Sku­tecz­ność daw­ki przy­po­mi­na­ją­cej we­dług ba­dań z Izra­ela z 2021 roku:

Mię­dzy­na­ro­do­wi eks­per­ci, to­wa­rzy­stwa gi­ne­ko­lo­gów i po­łoż­ni­ków ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych (ang. The Ame­ri­can Col­le­ge of Ob­ste­tri­cians and Gy­ne­co­lo­gi­sts ACOG) oraz Wiel­kiej Bry­ta­nii (RCOG) re­ko­men­du­ją po­da­wa­nie trze­ciej daw­ki szcze­pion­ki ko­bie­tom cię­żar­nym „as soon as po­ssi­ble”, czy­li naj­szyb­ciej jak to moż­li­we, nie­za­leż­nie od try­me­stru cią­ży, ale od cza­su jaki upły­nął od szcze­pie­nia pod­sta­wo­we­go.

Wszyst­ko po to, aby uchro­nić cię­żar­ne przed cięż­kim prze­bie­giem CO­VID-19, ho­spi­ta­li­za­cją i po­wi­kła­nia­mi po­łoż­ni­czy­mi.

Ko­bie­tom w cią­ży w ra­mach szcze­pie­nia przy­po­mi­na­ją­ce­go moż­na po­dać do­wol­ny za­re­je­stro­wa­ny pre­pa­rat.

Nie za­le­ca się wy­ko­ny­wa­nia ba­dań dia­gno­stycz­nych w kie­run­ku za­ka­że­nia SARS-CoV-2, ani se­ro­lo­gicz­nych w celu po­twier­dze­nia prze­by­cia za­ka­że­nia wy­łącz­nie po to, aby pod­jąć de­cy­zję o szcze­pie­niu. Ak­tu­al­nie do­stęp­ne dane nie po­zwa­la­ją usta­lić stę­że­nia prze­ciw­ciał (punkt od­cię­cia) ko­re­lu­ją­ce­go z in­dy­wi­du­al­ną ochro­ną przed CO­VID-19.

U osób po prze­cho­ro­wa­niu SARS-CoV-2 od­po­wiedź im­mu­no­lo­gicz­na na za­ka­że­nie może być róż­na. Na­to­miast od­po­wiedź im­mu­no­lo­gicz­na na szcze­pie­nie prze­ciw­ko CO­VID-19 jest bar­dziej pew­na, spój­na i prze­wi­dy­wal­na.

Szcze­pie­nie prze­ciw­ko CO­VID-19 za­le­ca się wszyst­kim ko­bie­tom w cią­ży.

Kie­dy przy­jąć trze­cią daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw CO­VID-19 w cią­ży?

Je­że­li ko­bie­ta zaj­dzie w cią­żę po po­da­niu pierw­szej daw­ki szcze­pion­ki, któ­rej sche­mat pod­sta­wo­wy wy­ma­ga po­da­nia dwóch da­wek, dru­gą daw­kę na­le­ży po­dać zgod­nie z za­le­ce­nia­mi tak, aby jak naj­szyb­ciej za­pew­nić oso­bie szcze­pio­nej mak­sy­mal­ną moż­li­wą ochro­nę.

Po­dob­nie jest z po­da­niem daw­ki przy­po­mi­na­ją­cej. Pa­nu­je opi­nia, aby po­da­wać ją w III try­me­strze w celu wy­two­rze­nia jak naj­więk­szej ilo­ści prze­ciw­ciał dla ochro­ny dziec­ka. Tak ro­bi­my np. przy szcze­pie­niu na krztu­siec, bo jest on groź­ny przede wszyst­kim dla no­wo­rod­ka.

CO­VID-19 jest bar­dzo groź­ny dla ko­bie­ty cię­żar­nej i tu­taj obo­wią­zu­je wspo­mi­na­ne wy­żej za­le­ce­nie szcze­pie­nie – naj­szyb­ciej jak to moż­li­we.

Prze­czy­taj wię­cej na te­mat szcze­pie­nia prze­ciw­ko CO­VID-19 w cią­ży.

Źró­dła:

  • Du­ra­tion of Ef­fec­ti­ve­ness of Vac­ci­nes Aga­inst SARS-CoV-2 In­fec­tion and CO­VID-19 Di­se­ase: Re­sults of a Sys­te­ma­tic Re­view and Meta-Re­gres­sion;
  • D. Fe­ikin, M.Hig­don, 18 Nov 2021, Ef­fec­ti­ve­ness of a third dose of the BNT162b2 mRNA CO­VID-19 vac­ci­ne for pre­ven­ting se­ve­re out­co­mes in Israel: an ob­se­rva­tio­nal stu­dy;
  • Noam Bar­da, MD , Noa Da­gan, MD , Prof Cy­ril­le Co­hen, PhD, et al. Pu­bli­shed: Octo­ber 29, 2021, The Lan­cet;
  • CO­VID-19 Vac­ci­nes and Pre­gnan­cy: Co­nver­sa­tion Gu­ide Key Re­com­men­da­tions and Mes­sa­ging for Cli­ni­cians ACO;
  • COVID-19 vac­ci­nes, pre­gnan­cy and bre­ast­fe­eding, RCOG, 21.12.2021;
  • Wy­tycz­ne szcze­pie­nia prze­ciw­ko CO­VID-19. Tym­cza­so­we za­le­ce­nia Cen­ters for Di­se­ase Con­trol and Pre­ven­tion (stan na 29 li­sto­pa­da 2021 r.)
  • Cen­ters for Di­se­ase Con­trol and Pre­ven­tion: In­te­rim cli­ni­cal con­si­de­ra­tions for use of CO­VID-19 vac­ci­nes cur­ren­tly au­tho­ri­zed in the Uni­ted Sta­tes.
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022
ciążaCOVID-19szczepienia

17 lutego 2022

4 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa