Loading...

30 września 2016

2 min.

Dlaczego poród naturalny jest lepszy dla dziecka?

Po­ród to te­mat, któ­ry na na­szym por­ta­lu po­ja­wia się naj­czę­ściej. Tym ra­zem pi­sze­my o 5 mało zna­nych po­wo­dach, dla­cze­go po­ród si­ła­mi na­tu­ry jest lep­szy dla dziec­ka. Wie­dzia­łaś o nich?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Dziś chcia­ła­bym po­ru­szyć te­mat, o któ­ry py­ta­cie mnie chy­ba naj­czę­ściej, a jest nim PO­RÓD. Dla­cze­go ko­bie­ta nie może wy­brać, czy woli CC (ce­sar­skie cię­cie) czy PSN (po­ród si­ła­mi na­tu­ry)? Dla­cze­go uwa­ża się, że PSN jest lep­szy?

Te­mat trud­ny i po­wszech­ny, praw­da? Na wstę­pie chcia­ła­bym pod­kre­ślić, że mimo iż oso­bi­ście je­stem zwo­len­nicz­ką po­ro­du si­ła­mi na­tu­ry, to nig­dy nie ro­bię pro­ble­mu tym ko­bie­tom, któ­re nie mogą lub nie po­win­ny ro­dzić na­tu­ral­nie.

Ugry­zę te­mat od nie­co in­nej stro­ny i na­pi­szę dla­cze­go PSN jest lep­szy dla dziec­ka? Oto kil­ka mało zna­nych po­wo­dów.

  1. Przej­ście głów­ki dziec­ka przez ka­nał rod­ny mat­ki, dzia­ła jak swo­isty ma­saż na mózg ma­lusz­ka i sty­mu­lu­je go tym sa­mym do roz­wo­ju.
  2. Kon­takt buzi dziec­ka z ka­na­łem rod­nym i kro­czem mamy po­wo­du­je, że do­sta­je on od po­cząt­ku ży­cia pra­wi­dło­wa flo­rę bak­te­ryj­ną mat­ki, a nie flo­rę bak­te­ryj­ną le­ka­rzy i pie­lę­gnia­rek przy ope­ra­cji.
  3. Po­ród jest stre­sem dla dziec­ka, ale w po­zy­tyw­nym zna­cze­niu. Stres bo­wiem zwięk­sza wy­dzie­la­nie hor­mo­nów, któ­re ak­ty­wu­ją układ im­mu­no­lo­gicz­ny, zwięk­sza­jąc tym sa­mym od­por­ność dziec­ka na in­fek­cje w pierw­szych dniach ży­cia.
  4. Ucisk klat­ki pier­sio­wej dziec­ka w ka­na­le rod­nym mamy, po­ma­ga płu­com szyb­ciej opróż­nić się z pły­nu owo­dnio­we­go.
  5. Wy­rzut oksy­to­cy­ny przy PSN roz­po­czy­na sku­tecz­ną lak­ta­cję. Ozna­cza to, że dziec­ko uro­dzo­ne si­ła­mi na­tu­ry za­zwy­czaj szyb­ciej uzy­sku­je po­karm mamy.

Naj­bar­dziej stan­dar­do­wym ar­gu­men­tem prze­ma­wia­ją­cy za tym, że PSN jest lep­sze niż CC dla mat­ki, jest to, że ko­bie­ta szyb­ciej do­cho­dzi do sie­bie. Nie­ste­ty u mnie tak nie było, po­mi­mo PSN bar­dzo dłu­go wra­ca­łam do for­my. Dla­te­go też, tego ar­gu­men­tu dzi­siaj uży­wać nie będę, cho­ciaż za­zwy­czaj rze­czy­wi­ście tak jest.

Pod­kre­ślam, że te­mat do­ty­czy cią­ży nie­po­wi­kła­nej.

Na zdję­ciu ja w 35. ty­go­dniu cią­ży.

Czy są tu mamy, któ­re ro­dzi­ły za­rów­no si­ła­mi na­tu­ry jak i przez CC? Czy ze­chcia­ły­by­ście się po­dzie­lić swo­imi do­świad­cze­nia­mi?

Do­wie­dzia­ły­ście się z tego po­stu cze­goś no­we­go?

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
poród

30 września 2016

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.