Loading...

27 lutego 2017

3 min.

Jak przygotować się do wizyty u ginekologa? 9 faktów, o których warto wiedzieć

Kie­dy jest naj­lep­szy mo­ment na wi­zy­tę u gi­ne­ko­lo­ga? Czy przed wi­zy­tą po­win­naś się ogo­lić?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Przed Wami krót­ka li­sta, któ­rą war­to prze­czy­tać przed wi­zy­tą u gi­ne­ko­lo­ga (nie tyl­ko przed tą pierw­szą).  

Nie mu­sisz się spe­cjal­nie dla gi­ne­ko­lo­ga go­lić

Je­że­li ro­bi­cie to na co dzień, to zro­bi­cie to, ale je­że­li nie, to NIE ma ta­kiej ko­niecz­no­ści. Uwierz­cie mi, że gi­ne­ko­log nie zwra­ca uwa­gi jaką ma­cie „fry­zu­rę” (nie wie­rzę, że tak to na­zwa­łam :D).

Umyj się nor­mal­nie, tak jak co dzień

Je­że­li ma­cie wi­zy­tę po pra­cy, to nie mu­si­cie spe­cjal­nie le­cieć do domu, żeby wziąć prysz­nic przed wi­zy­tą. Wręcz nad­mier­na hi­gie­na przed wi­zy­tą jest nie­wska­za­na, bo może „ukryć” to, że ma­cie in­fek­cje i upła­wy.

War­to za­ło­żyć spód­ni­cę

Bę­dzie­cie czuć się bar­dziej kom­for­to­wo i szyb­ciej się roz­bie­rze­cie (na ko­niec bedą dwie aneg­dot­ki o roz­bie­ra­niu się w ga­bi­ne­cie gi­ne­ko­lo­gicz­nym), ale je­że­li wo­li­cie spodnie, to też nie jest to „błąd”.

Pod­czas ba­da­nia mo­żesz zo­stać w bu­tach lub skar­pet­kach, je­że­li tak wo­lisz

Mo­że­cie też być boso albo w ochra­nia­czach na sto­py – je­że­li są do­stęp­ne w prze­bie­ral­ni/wc. Jak tyl­ko wo­li­cie. Nam jest to obo­jęt­ne – nie ba­da­my prze­cież wa­szych stóp.

Naj­lep­szy mo­ment na wi­zy­tę u gi­ne­ko­lo­ga to kil­ka dni po skoń­czo­nej mie­siącz­ce

Wte­dy jest naj­lep­szy czas na po­bra­nie cy­to­lo­gii szyj­ki ma­ci­cy, oce­nę na­rzą­du rod­ne­go w USG oraz ba­da­nie pier­si. Mo­że­cie też przyjść w in­nej fa­zie cy­klu, na­wet pod­czas mie­siącz­ki, tyl­ko wte­dy NIE da się po­brać cy­to­lo­gii.

„Pro­szę się ro­ze­brać”

Jak gi­ne­ko­log mówi: „pro­szę się przy­go­to­wać do ba­da­nia” albo „pro­szę się ro­ze­brać”, zna­czy to „pro­szę zdjąć majt­ki i wejść na fo­tel”.

Nie zna­czy to, że ma­cie się ro­ze­brać ze wszyst­kich ubrań do na­go­ści, a to się zda­rza (oto pierw­sza kró­ciut­ka aneg­dot­ka – kie­dyś z prze­bie­ral­ni wy­szła do mnie ko­bie­ta zu­peł­nie naga, tyl­ko w szpil­kach – zgłu­pia­łam).

Pier­si bada się za­zwy­czaj póź­niej, gdy ko­bie­ta „od dołu” się już ubie­rze

Nie za­wsze bada się pier­si. Moż­na za­miast tego zle­cić usg, bo to do­kład­niej­sze ba­da­nie.

Dla gi­ne­ko­lo­ga Wa­sza na­gość to nic no­we­go

Nie zwra­ca­my na to uwa­gi – nie krę­puj­cie się, nie ma cze­go. Ja na­wet ba­da­łam moją ro­dzi­ne i bar­dzo wie­le mo­ich ko­le­ża­nek.

Dla gi­ne­ko­lo­ga „Wasz za­pach” to też nic no­we­go

Mi oso­bi­ście dużo gor­sza wy­da­je się pra­ca sto­ma­to­lo­ga. Nie bada pa­cjen­ta 2 mi­nu­ty tyl­ko 30 mi­nut. A próch­ni­ca dużo go­rzej pach­nie niż na­wet jed­na z gor­szych in­tym­nych in­fek­cji (prze­pra­szam za ta­kie po­rów­na­nie). Do sto­ma­to­lo­ga lu­dzie co naj­wy­żej „boją się”, ale nie „wsty­dzą się” cho­dzić.

A te­raz obie­ca­na aneg­dot­ka. Wie­cie, że gi­ne­ko­lo­dzy mają swój kod? Jak jesz­cze były pa­pie­ro­we kar­ty w przy­chod­ni to nie­któ­re pa­cjent­ki do­sta­wa­ły kod DSR – dłu­go się roz­bie­ra :D. Taką pa­cjent­kę wy­sy­ła się od razu do prze­bie­ral­ni i w tym cza­sie uzu­peł­nia się pa­pie­ry, a roz­ma­wia się z nią po­tem. Jest też kod BDSR – kto zgad­nie co to zna­czy?

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
badanie lekarskieginekologwizyta lekarska

27 lutego 2017

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.