Loading...

17 marca 2017

14 min.

Kiedy zgłosić się do ginekologa? Najczęstsze powody i problemy

Ist­nie­je przy­najm­niej 20 po­wo­dów, dla któ­rych ko­bie­ty zgła­sza­ją się do gi­ne­ko­lo­ga.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Część z tych po­wo­dów, aby zgło­sić się do le­ka­rza, będą wy­da­wa­ły się Wam oczy­wi­ste, inne mniej. Na ko­niec za­mie­ści­łam też bar­dzo waż­ne in­for­ma­cje, z ja­ki­mi pro­ble­ma­mi ko­bie­ty zgła­sza­ją się do gi­ne­ko­lo­ga – a są to pro­ble­my dla in­nych spe­cja­li­stów, więc czy­ta­jąc ten tekst być może od razu tra­fi­cie do od­po­wied­nie­go le­ka­rza.

Co wię­cej, nie każ­dy gi­ne­ko­log zaj­mu­je się „wszyst­kim” gi­ne­ko­lo­gicz­nym, w tym tek­ście po­sta­ram się Wam prze­my­cić też in­for­ma­cje, ja­kich le­ka­rzy, z ja­kim pro­ble­mem wy­bie­rać.

Spis tre­ści:
 1. Cią­ża
 2. Pla­no­wa­nie cią­ży
 3. Brak cią­ży mimo sta­rań
 4. An­ty­kon­cep­cja
 5. Pro­fi­lak­ty­ka
 6. Pierw­sza wi­zy­ta w ży­ciu
 7. In­fek­cje in­tym­ne
 8. Zmia­ny w oko­li­cy sro­mu i kro­cza
 9. Bo­le­sne mie­siącz­ki
 10. Nie­re­gu­lar­ne mie­siącz­ki
 11. Zmia­na cha­rak­te­ru mie­sią­czek
 12. Bóle pod­brzu­sza
 13. Pro­ble­my przy współ­ży­ciu
 14. Ry­zy­kow­ne za­cho­wa­nia sek­su­al­ne
 15. Ob­ni­że­nie na­rzą­du rod­ne­go
 16. Nie­trzy­ma­nie mo­czu
 17. Ob­ja­wy oko­ło­me­no­pau­zal­ne
 18. Krwa­wie­nia po me­no­pau­zie
 19. Wska­za­nia do wi­zy­ty u dziew­czy­nek
 20. Kie­dy zgło­sić się do in­ne­go le­ka­rza?

Cią­ża

Wca­le nie rzad­ko się zda­rza, że ko­bie­ta pierw­szy raz w ży­ciu uda­je się do gi­ne­ko­lo­ga jak jest w cią­ży. Nie wie­rzy­łam w to, do­pó­ki nie za­czę­łam pra­co­wać. W wa­run­kach pol­skich jest to mniej wię­cej 1/20 ciąż – czy­li może nie czę­sto, ale też nie rzad­ko.

Je­że­li ko­bie­ta w pierw­szej cią­ży jest przed 25. ro­kiem ży­cia, mia­ła pra­wi­dło­we mie­siącz­ki i jed­ne­go part­ne­ra, to tak na­praw­dę nie ma w tym nic za­ska­ku­ją­ce­go. Choć mu­szę do­dać, że pro­fi­lak­ty­ka gi­ne­ko­lo­gicz­na jest rów­nież wska­za­na u ko­biet nie­współ­ży­ją­cych, ale o tym za chwi­lę.

Wróć­my do cią­ży i zgło­sze­nia się do gi­ne­ko­lo­ga. Je­że­li ko­bie­ta jest ogól­nie zdro­wa to po­win­na się zgło­sić na pierw­szą wi­zy­tę w cią­ży oko­ło 2-4 ty­go­dni po spóź­nio­nej mie­siącz­ce. Bę­dzie to od­po­wia­da­ło oko­ło 6-8 ty­go­dnio­wi cią­ży. Jest to naj­od­po­wied­niej­szy mo­ment na pierw­sze USG – aby spraw­dzić czy cią­ża roz­wi­ja się pra­wi­dło­wo, czy jest we­wnę­trz­ma­cicz­na oraz na do­kład­ne okre­śle­nie wie­ku cią­ży.

Jest to rów­nież do­bry mo­ment, aby zle­cić ba­da­nia bio­che­micz­ne z krwi i mo­czu za­le­ca­ne przed 10. ty­go­dniem. Wy­ją­tek od tej re­gu­ły sta­no­wią ko­bie­ty z prze­wle­kły­mi cho­ro­ba­mi ta­ki­mi jak trom­bo­fi­lia, któ­re mogą przy­czy­niać się do po­ro­nie­nia, ko­bie­ty z wię­cej niż jed­nym po­ro­nie­niem w prze­szło­ści oraz ko­bie­ty przyj­mu­ją­ce na sta­łe leki o nie­pew­nym bez­pie­czeń­stwie w okre­sie cią­ży – ko­bie­ty z tych trzech grup po­win­ny się zgło­sić do gi­ne­ko­lo­ga w prze­cią­gu 1-2 ty­go­dni od do­dat­nie­go te­stu cią­żo­we­go, aby usta­lić dla nich le­cze­nie, któ­re zwięk­sza szan­se zdro­we­go do­no­sze­nia cią­ży.

Pla­no­wa­nie cią­ży

Nie jest to obo­wiąz­ko­we i jak świat świa­tem ko­bie­ty za­cho­dzi­ły i będą da­lej za­cho­dzić w cią­żę bez uprzed­niej wi­zy­ty u gi­ne­ko­lo­ga. Je­że­li jed­nak pla­nu­je­my świa­do­mie ma­cie­rzyń­stwo, war­to zgło­sić się na ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne ta­kie jak cy­to­lo­gia oraz kla­sycz­ne ba­da­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne do le­ka­rza.

Co wię­cej, le­karz gi­ne­ko­log może do­pa­so­wać daw­ki wi­ta­min i mi­kro­ele­men­tów, ta­kich jak obo­wiąz­ko­wy kwas fo­lio­wy, ale tak­że jod, wi­ta­mi­na D czy inne sub­stan­cje za­leż­nie od wy­wia­du i sta­nu zdro­wia pa­cjent­ki. Na ta­kiej wi­zy­cie le­karz rów­nież może pa­cjent­ce wy­tłu­ma­czyć jak współ­żyć, aby zwięk­szyć szan­se na ry­chłe po­czę­cie oraz zle­cić ba­da­nia, któ­re są istot­ne w okre­sie przed­cią­żo­wym np. ba­da­nie funk­cji tar­czy­cy (TSH).

Nie ma jed­no­znacz­nych za­le­ceń ja­kie ba­da­nia się wy­ko­nu­je przed cią­żą i w du­żej mie­rze le­ka­rze tu kie­ru­ją się swo­im wła­snym do­świad­cze­niem i hi­sto­rią zdro­wot­ną oraz roz­rod­czą pa­cjent­ki. Za­tem mimo, że nie jest to wi­zy­ta obo­wiąz­ko­wa, za­chę­cam wszyst­kie ko­bie­ty do ta­kiej wi­zy­ty… no chy­ba, że nie zdą­żą i wcze­śniej zo­ba­czą upra­gnio­ne dwie kre­ski.

Brak cią­ży mimo roku re­gu­lar­nych sta­rań o po­czę­cie

Więk­szość par (oko­ło 80%) za­cho­dzi w cią­żę w prze­cią­gu 6 mie­się­cy re­gu­lar­nych sta­rań. Co to zna­czy „re­gu­lar­ne sta­ra­nia”? To zna­czy współ­ży­cie co 2-3 dni, czy­li 3 razy w ty­go­dniu przez cały cykl. Prze­czy­taj o tym „Jak to zro­bić żeby to zro­bić”.

Obec­ne za­le­ce­nia są ta­kie, aby roz­po­cząć dia­gno­sty­kę nie­płod­no­ści PO ROKU nie­uda­nych sta­rań. Za­chę­cam Was do uda­nia się do gi­ne­ko­lo­ga, któ­ry zaj­mu­je się le­cze­niem nie­płod­no­ści – czę­sto le­ka­rze o tym in­for­mu­ją na swo­ich pro­fi­lach, na stro­nach www przy­chod­ni, w któ­rej pra­cu­ją. Za­zwy­czaj dia­gno­sty­kę roz­po­czy­na się od ba­da­nia na­sie­nia part­ne­ra, a do­pie­ro w dru­giej ko­lej­no­ści bada się ko­bie­tę.

An­ty­kon­cep­cja

Je­że­li cią­ży nie pla­nu­je­cie to czę­stą przy­czy­ną zgła­sza­nia się do gi­ne­ko­lo­ga jest po­rad­nic­two an­ty­kon­cep­cyj­ne. Więk­szość ko­biet de­cy­du­je się na ta­blet­ki hor­mo­nal­ne dwu­skład­ni­ko­we.

Ist­nie­je jed­nak cały wa­chlarz moż­li­wo­ści an­ty­kon­cep­cyj­nych, o któ­rych część pa­cjen­tek nie wie. Gi­ne­ko­log do­sto­su­je naj­od­po­wied­niej­szą me­to­dę dla Was. Prze­czy­taj o do­stęp­nych me­to­dach an­ty­kon­cep­cji.

Pro­fi­lak­ty­ka

Mimo, że ten pod­punkt jest oczy­wi­sty, to jest nie­ste­ty naj­rza­dziej prze­strze­ga­ny. O tyle o ile ko­bie­ta, któ­ra za­szła w cią­żę, od razu uda­je się do le­ka­rza, po­dob­nie jak ko­bie­ta, któ­ra w cią­żę zajść nie chce to ko­bie­ty, któ­re czu­ją się zu­peł­nie zdro­we czę­sto nie wi­dzą po­trze­by, aby uda­wać się do le­ka­rza.

Nie­ste­ty no­wo­two­ry na­rzą­du rod­ne­go – rak szyj­ki ma­ci­cy, rak jaj­ni­ka oraz rak en­do­me­trium – roz­wi­ja­ją się bar­dzo pod­stęp­nie i dłu­go bez­ob­ja­wo­wo. Tyl­ko wy­kry­cie no­wo­two­ru we wcze­snym sta­dium daje wy­so­kie szan­se na peł­ne wy­le­cze­nie. Dla­te­go z głę­bi ser­ca za­chę­cam Was ZDRO­WE ko­bie­ty, aby udać się do gi­ne­ko­lo­ga – raz na rok. Tak po pro­stu. Tak samo jak ro­bi­cie prze­gląd swo­je­go sa­mo­cho­du, tak samo zrób­cie prze­gląd swo­je­go dużo waż­niej­sze­go pod­wo­zia (nie mo­głam się po­wstrzy­mać od tego żar­tu 😉 ).

 • Cy­to­lo­gię, we­dług za­le­cań NFZ, wy­ko­nu­je się co naj­mniej raz na trzy lata, jed­nak wie­le za­le­ceń jest ta­kich, aby wy­ko­ny­wać cy­to­lo­gię raz na rok – zwięk­sza to wy­kry­wal­ność wcze­sne­go raka szyj­ki ma­ci­cy.
 • USG na­rzą­du rod­ne­go jest zło­tym stan­dar­dem w pro­fi­lak­ty­ce raka jaj­ni­ka i raka en­do­me­trium, i rów­nież jest za­le­ca­ne raz na rok.
 • Co praw­da gi­ne­ko­log nie zaj­mu­je się pier­sia­mi – ale w ge­stii gi­ne­ko­lo­ga jest przy­po­mnie­nie o pro­fi­lak­tycz­nym USG pier­si – rów­nież raz na rok.

Pierw­sza wi­zy­ta w ży­ciu

Czę­sto mnie py­ta­cie, kie­dy udać się na pierw­szą wi­zy­tę do gi­ne­ko­lo­ga – nie ma na to jed­no­znacz­nej od­po­wie­dzi, ale jest kil­ka za­sad – je­że­li ko­bie­ta współ­ży­ła to po­win­na się zgło­sić naj­le­piej w prze­cią­gu roku do gi­ne­ko­lo­ga.

Je­że­li nie współ­ży­ła i nie ma żad­nych do­le­gli­wo­ści, to naj­póź­niej po­win­na zgło­sić się do gi­ne­ko­lo­ga w 25 roku ży­cia – aby mieć po­bra­ną cy­to­lo­gię (w mia­rę moż­li­wo­ści ana­to­micz­nych). Są jesz­cze inne sy­tu­acje, kie­dy dziew­czyn­ka po­win­na się zgło­sić do gi­ne­ko­lo­ga, bę­dzie o nich w dal­szych pod­punk­tach.

Upła­wy, świąd, pie­cze­nie sro­mu

Mówi się, że nie ma ko­bie­ty, któ­ra cho­ciaż raz w ży­ciu nie mia­ła in­fek­cji in­tym­nej. In­fek­cje te nie są (nie mu­szą być) cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi dro­gą płcio­wą. Czę­sto wy­ni­ka­ją z na­szej wła­snej mi­kro­flo­ry po­chwy, któ­ra z róż­nych wzglę­dów może zo­stać za­chwia­na.

Naj­częst­sze są in­fek­cje grzy­bi­cze, nie­co rza­dziej zda­rza­ją się in­fek­cje bak­te­ryj­ne. Mimo bar­dzo po­dob­nych ob­ja­wów, in­fek­cje te się bar­dzo róż­nie le­czy. Dla­te­go ser­decz­nie pro­szę Was wszyst­kie, w naj­szczer­szej wie­rze, o nie słu­cha­nie re­klam te­le­wi­zyj­nych i nie le­cze­nie in­fek­cji po­chwy na tak zwa­ną wła­sną rękę. Wi­dzia­łam bar­dzo wie­le przy­pad­ków, gdy uży­wa­nie pre­pa­ra­tów do­po­chwo­wych wy­da­wa­nych bez re­cep­ty przy­nio­sło wię­cej szko­dy niż po­żyt­ku dla pa­cjent­ki.

Le­karz gi­ne­ko­log bar­dzo ła­two może od­róż­nić te in­fek­cje – je­że­li bę­dzie miał wąt­pli­wo­ści lub in­fek­cja bę­dzie na­wra­cać ko­niecz­ne jest rów­nież po­bra­nie po­sie­wu i le­cze­nie ce­lo­wa­ne na dany drob­no­ustrój cho­ro­bo­twór­czy.

Zmia­ny w oko­li­cy sro­mu i kro­cza

Wszel­kie bro­daw­ki, ran­ki czy kro­sty w oko­li­cy sro­mu wy­ma­ga­ją kon­tro­li le­ka­rza gi­ne­ko­lo­ga. Z ta­ki­mi zmia­na­mi moż­na rów­nież udać się do der­ma­to­lo­ga, o czym być może część pa­cjen­tek nie wie. Za­sa­da jest taka, je­że­li zmia­na znik­nie sama w prze­cią­gu 2-3 dni to nie wy­ma­ga kon­tro­li, być może był to np. za­tka­ny mie­szek wło­so­wy po go­le­niu, ale je­że­li się utrzy­mu­je lub ro­śnie to wy­ma­ga pil­nej kon­tro­li.

In­nym scho­rze­niem, któ­re rów­nież chcę za­li­czyć do tego pod­punk­tu bę­dzie ro­pień lub tor­biel gru­czo­łu Bar­tho­li­na. Jest to nie­zbyt czę­sta do­le­gli­wość, ale bar­dzo do­kucz­li­wa. Pa­cjent­ka bę­dzie czu­ła opuch­nię­cie i sil­ny ból w umiej­sco­wio­ny na jed­nej lub dru­giej war­dze sro­mo­wej – z tą do­le­gli­wo­ścią trze­ba się pil­nie zgło­sić do le­ka­rza, może to na­wet być kon­sul­ta­cja na Izbie przy­jęć szpi­ta­la po­łoż­ni­cze­go.

Bo­le­sne mie­siącz­ki

Pro­blem bar­dzo czę­sty i nie po­wi­nien być ba­ga­te­li­zo­wa­ny. Pra­wi­dło­wo mie­siącz­ka nie po­win­na bo­leć, a je­że­li boli to ból po­wi­nien mi­jać po le­kach prze­ciw­bó­lo­wych bez re­cep­ty z gru­py NLPZ – ta­kich jak Ibu­pro­fen. Je­że­li ból wy­stę­pu­je, mimo przej­mo­wa­nia le­ków, to ko­niecz­no­ścią jest wy­klu­cze­nie wtór­nych przy­czyn bo­le­snych mie­sią­czek z en­do­me­trio­zą na cze­le.

Prze­czy­taj wię­cej o bo­le­snych mie­siącz­kach.

Nie­re­gu­lar­ne mie­siącz­ki

Re­gu­lar­ne mie­siącz­ki, wbrew po­zo­rom, nie ozna­cza­ją mie­sią­czek co 28 dni. Cykl ko­bie­cy może pra­wi­dło­wo trwać od 21 do 35 dni i po­wi­nien co mie­siąc wy­stę­po­wać w po­dob­nym od­stę­pie, z róż­ni­cą do 2-3 dni. Poza krwa­wie­niem mie­sięcz­nym nie po­win­no być in­nych pla­mień ani krwa­wień. Spo­ra­dycz­nie u ko­biet zda­rza się pla­mie­nie w okre­sie po­ło­wy cy­klu tzw. oko­ło­owu­la­cyj­ne.

Jest ono fi­zjo­lo­gicz­ne, ale bar­dzo rzad­kie, dla­te­go każ­de pla­mie­nie lub nie­re­gu­lar­ne mie­siącz­ki po­win­no się skon­sul­to­wać z gi­ne­ko­lo­giem. Nie jest to jed­nak pil­ne wska­za­nie, wy­star­czy pla­no­wa wi­zy­ta w prze­cią­gu ko­lej­nych kil­ku ty­go­dni.

Zmia­na cha­rak­te­ru mie­sią­czek

Je­że­li mie­siącz­ki na­gle sta­ją się bar­dzo ską­pe, albo od­wrot­nie, bar­dzo ob­fi­te lub po­ja­wia­ją się bóle pod­czas krwa­wie­nia, któ­rych wcze­śniej nie było, to jest to rów­nież po­wód aby zgło­sić się do gi­ne­ko­lo­ga.

Bóle pod­brzu­sza

Bóle w pod­brzu­szu nie mu­szą mieć przy­czy­ny gi­ne­ko­lo­gicz­nej, mogą one być po­cho­dze­nia je­li­to­we­go lub na­wet wy­ni­kać z ba­nal­ne­go prze­ćwi­cze­nia mię­śni brzu­cha. Jed­nak je­że­li ból utrzy­mu­je się przez kil­ka dni lub na­ra­sta waż­ne jest, aby wy­ko­nać ba­da­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne oraz USG na­rzą­du rod­ne­go – może być to ob­jaw za­pa­le­nia mied­ni­cy mniej­szej lub zmian ta­kich jak tor­bie­le jaj­ni­ków.

Pro­ble­my przy współ­ży­ciu

Ból przy sto­sun­ku, pro­ble­my z na­wil­że­niem po­chwy przy sto­sun­ku – po­win­ny naj­pierw być dia­gno­zo­wa­ne przez gi­ne­ko­lo­ga. Je­że­li gi­ne­ko­log nie znaj­dzie przy­czyn tych do­le­gli­wo­ści, co nie­ste­ty czę­sto się zda­rza, to ko­bie­ta po­win­na się udać do sek­su­olo­ga.

Je­że­li ko­bie­ta nie ma „ana­to­micz­nych” pro­ble­mów ze współ­ży­ciem, ale bra­ku­je jej na to ocho­ty – czy­li ma ni­skie li­bi­do lub ma pro­ble­my z osią­gnię­ciem or­ga­zmu – to z tym pro­ble­mem po­win­na się w pierw­szej ko­lej­no­ści zgło­sić do sek­su­olo­ga.

Ry­zy­kow­ne za­cho­wa­nia sek­su­al­ne

Je­że­li ko­bie­ta mia­ła nie­za­bez­pie­czo­ny sto­su­nek z no­wym part­ne­rem lub co jesz­cze jest bar­dziej trud­ne – wie o zdra­dzie u swo­je­go sta­łe­go part­ne­ra – po­win­na zgło­sić to gi­ne­ko­lo­go­wi, aby zle­cić ba­da­nia w kie­run­ku cho­rób prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą. Więk­szość z tych cho­rób, cho­ciaż­by HIV czy chla­my­dia, może nie da­wać żad­nych ob­ja­wów, je­dy­nie ba­da­nia mogą te scho­rze­nia wy­klu­czyć.

Ob­ni­że­nie na­rzą­du rod­ne­go

Pro­blem, któ­ry po­dob­nie jak nie­trzy­ma­nie mo­czu, jest te­ma­tem obar­czo­nym pew­nym tabu wśród ko­biet. Część uwa­ża to za nor­mal­ne, inne ko­bie­ty po pro­stu się tego wsty­dzą. Nie ma się cze­go wsty­dzić i nie jest to nor­mal­ne.

Jest to po­wód, aby zgło­sić się do gi­ne­ko­lo­ga, tu po­now­nie mamy wie­le me­tod le­cze­nia i po­pra­wie­nia kom­for­tu ży­cia pa­cjent­ki.

Nie­trzy­ma­nie mo­czu

Pro­blem, któ­ry tyl­ko po­zor­nie do­ty­czy ko­biet w star­szym wie­ku. Jest to obec­nie cho­ro­ba cy­wi­li­za­cyj­na i we­dług róż­nych da­nych do­ty­czy na­wet 1:4 ko­biet, tak­że ko­biet w wie­ku roz­rod­czym. Może to być nie­trzy­ma­nie mo­czu o cha­rak­te­rze wy­sił­ko­wym – czy­li przy ki­cha­niu, śmie­chu lub dźwi­ga­niu. Mogą to być tak zwa­ne par­cia na­glą­ce lub pro­blem z nad­re­ak­tyw­nym pę­che­rzem.

Dzie­dzi­na URO­GI­NE­KO­LO­GII – roz­wi­ja się bar­dzo dy­na­micz­nie w ostat­nich la­tach i ist­nie­je wie­le bar­dzo sku­tecz­nych me­tod le­cze­nia tych scho­rzeń. Je­że­li ma­cie ta­kie do­le­gli­wo­ści to za­chę­cam do zgło­sze­nia się do le­ka­rza, któ­ry się uro­gi­ne­ko­lo­gią zaj­mu­je – nie jest to każ­dy gi­ne­ko­log – po­now­nie po­le­cam prze­czy­ta­nie opi­su.

Ob­ja­wy oko­ło­me­no­pau­zal­ne

Ude­rze­nia go­rą­ca, za­bu­rze­nia snu, pro­ble­my z kon­cen­tra­cją, zmę­cze­nie, za­bu­rze­nia na­stro­ju – oraz nie­pra­wi­dło­we, nie­re­gu­lar­ne lub brak mie­siącz­ki. To są kla­sycz­ne ob­ja­wy kli­mak­te­rium, czy­li okre­su prze­kwi­ta­nia jak to się po­etyc­ko na­zy­wa. Są one dość nie­cha­rak­te­ry­stycz­ne i mogą wbrew po­zo­rom ozna­czać dużo róż­nych in­nych za­bu­rzeń, cho­ciaż­by bar­dzo czę­stą wśród ko­biet nie­do­czyn­ność tar­czy­cy.

Je­że­li ko­bie­ta po­dej­rze­wa „że prze­kwi­ta” po­win­na z tym po­dej­rze­niem udać się do gi­ne­ko­lo­ga, któ­ry nie dość, że zle­ci ba­da­nia to może za­le­cić pa­cjent­ce leki, któ­re w du­żym stop­niu zmniej­szą te nie­przy­jem­ne do­le­gli­wo­ści.

Krwa­wie­nia po me­no­pau­zie

Każ­de krwa­wie­nie z dróg rod­nych u ko­bie­ty, któ­ra już prze­sta­ła mie­siącz­ko­wać – jest nie­po­ko­ją­ce i po­win­no być da­lej dia­gno­zo­wa­ne. Ko­bie­ty po me­no­pau­zie po­win­ny rów­nież (albo na­wet bar­dziej) pa­mię­tać o ba­da­niach pro­fi­lak­tycz­nych- cy­to­lo­gia, USG na­rzą­du rod­ne­go, USG pier­si lub mam­mo­gra­fia- w za­leż­no­ści od tkan­ki pier­si ( usta­la to ra­dio­log).

Wska­za­nia do wi­zy­ty u gi­ne­ko­lo­ga u dziew­czy­nek

Ko­lej­ne czte­ry wska­za­nia do­ty­czą dziew­czy­nek – z tymi pro­ble­ma­mi po­le­cam zgło­sić się do le­ka­rza gi­ne­ko­lo­ga, któ­ry spe­cja­li­zu­je się w gi­ne­ko­lo­gii dzie­cię­cej, są to za­zwy­czaj le­ka­rze z sze­ro­ką wie­dzą pe­dia­trycz­ną i en­do­kry­no­lo­gicz­ną.

Po­rad­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne dla dziew­czy­nek znaj­dzie­cie w więk­szo­ści du­żych szpi­ta­li pe­dia­trycz­nych.

 • Brak dru­go­rzę­do­wych cech płcio­wych (wzro­stu pier­si, owło­sie­nia ło­no­we­go) u dziew­czyn­ki 14 let­niej.
 • Brak mie­siącz­ki u dziew­czyn­ki 16 let­niej.
 • Mie­siącz­ka przed 11. ro­kiem ży­cia.
 • Nie­pra­wi­dło­wa wy­dzie­li­na z po­chwy u dziew­czyn­ki w każ­dym wie­ku – u dzie­ci pra­wi­dło­wa wy­dzie­li­na po­win­na być bar­dzo ską­pa.

Dzi­siej­szy post był tro­chę nie w moim sty­lu, bo nie był za­baw­ny, może po pro­stu dziś mi nie do śmie­chu 😉 ale mam na­dzie­ję, że do­trwa­li­ście do koń­ca i uwa­ża­cie, że są w nim po­trzeb­ne in­for­ma­cje.

Kie­dy zgło­sić się do in­ne­go le­ka­rza?

Te­raz po­dam kil­ka scho­rzeń i do­le­gli­wo­ści z któ­ry­mi pa­cjent­ki zgła­sza­ją się do gi­ne­ko­lo­ga (cał­kiem czę­sto) a wbrew po­zo­rom le­ka­rze in­nych spe­cjal­no­ści będą bar­dziej od­po­wied­nim wy­bo­rem.

Ob­ja­wy za­pa­le­nia pę­che­rza mo­czo­we­go

Kla­sycz­ne ob­ja­wy „dyz­urycz­ne” to – czę­sto­mocz, ból lub pie­cze­nie przy od­da­wa­niu mo­czu, bo­le­sne par­cie na mocz. Może się rów­nież rza­dziej po­ja­wić krwio­mocz. Są to ty­po­we ob­ja­wy in­fek­cji dróg mo­czo­wych. Gi­ne­ko­log „da so­bie radę” z le­cze­niem tego scho­rze­nia, sty­ka­my się z tym bar­dzo czę­sto – jed­nak tak samo do­brze może pa­cjent­ka z tym pro­ble­mem zgło­sić się do in­ter­ni­sty lub le­ka­rza ro­dzin­ne­go. Praw­do­po­dob­nie wi­zy­tę bę­dzie mia­ła szyb­ciej, a przez to do­le­gli­wo­ści będą szyb­ciej wy­le­czo­ne. Je­że­li in­fek­cje są na­wra­ca­ją­ce, to ko­bie­ta po­win­na zgło­sić się do uro­lo­ga.

Guz­ki w pier­si

W nie­któ­rych kra­jach np. Niem­cy lub USA – gi­ne­ko­lo­dzy zaj­mu­ją się rów­nież cho­ro­ba­mi pier­si. W Pol­sce i wie­lu in­nych kra­jach sys­tem jest tak skon­stru­owa­ny, że gi­ne­ko­log nie zaj­mu­je się cho­ro­ba­mi pier­si. Oczy­wi­ście ma obo­wią­zek ko­bie­cie przy­po­mi­nać o pro­fi­lak­ty­ce, do­brym na­wy­kiem jest ba­da­nie pier­si przez gi­ne­ko­lo­ga na pro­fi­lak­tycz­nej co­rocz­nej wi­zy­cie, jed­nak nie jest to nie­ste­ty obo­wią­zek gi­ne­ko­lo­ga. Je­że­li ko­bie­ta wy­ba­da so­bie zmia­nę w pier­si to naj­le­piej jak­by uda­ła się z tym bez­po­śred­nio do on­ko­lo­ga lub chi­rur­ga – skró­ci to jej dro­gę dia­gno­stycz­ną, po­nie­waż gi­ne­ko­log rów­nież by ją do ta­kie­go spe­cja­li­sty ode­słał (przy­najm­niej w Pol­sce)

Nad­mier­ne owło­sie­nie

Bar­dzo czę­sto ko­bie­ty z jak to się fa­cho­wo na­zy­wa – hir­su­ty­zmem, czy­li nie­pra­wi­dło­wym nad­mier­nym owło­sie­niem, lub wręcz od­wrot­nie z pro­ble­mem z wy­pa­da­niem wło­sów z zgła­sza­ją się do gi­ne­ko­lo­ga. Może to być pro­blem po­śred­nio gi­ne­ko­lo­gicz­ny, jed­nak naj­le­piej jest, aby taka pa­cjent­ka w pierw­szej ko­lej­no­ści zgło­si­ła się do en­do­kry­no­lo­ga lub do gi­ne­ko­lo­ga-en­do­kry­no­lo­ga, ist­nie­je wie­le spe­cja­li­stów o ta­kiej po­dwój­nej spe­cja­li­za­cji.

Za­bu­rze­nie po­pę­du płcio­we­go

O tyle o ile bóle przy sto­sun­ku są wska­za­niem do ba­da­nia gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go, o tyle za­bu­rze­nia li­bi­do, czy­li po­pę­du płcio­we­go są pro­ble­mem, z któ­rym dużo le­piej pa­cjent­ce po­mo­że sek­su­olog.

He­mo­ro­idy

Nie­rzad­ko się zda­rza, że pa­cjent­ka z he­mo­ro­ida­mi zgła­sza się do gi­ne­ko­lo­ga. O tyle, o ile he­mo­ro­idów w cią­ży się nie ope­ru­je i gi­ne­ko­log jak naj­bar­dziej po­ra­dzi so­bie z ich le­cze­niem, o tyle poza cią­żą za­chę­cam do zgło­sze­nia się do chi­rur­ga-prok­to­lo­ga, któ­ry w dużo bar­dziej kom­pe­tent­ny spo­sób bę­dzie po­tra­fił do­ra­dzić pa­cjent­ce i ewen­tu­al­nie za­kwa­li­fi­ko­wać ją do ope­ra­cji.

Pro­ble­my z kar­mie­niem pier­sią

Nie­rzad­ko pa­cjent­ki po po­ro­dzie zgła­sza­ją się do swo­ich gi­ne­ko­lo­gów pro­wa­dzą­cych cią­żę z pro­ble­ma­mi z lak­ta­cją. Może mi się za to obe­rwie od ko­le­gów, ale uwa­żam, że my gi­ne­ko­lo­dzy nie mamy naj­lep­sze­go po­ję­cia jak ra­dzić so­bie z pro­ble­ma­mi z kar­mie­niem pier­sią. Pew­nie ko­bie­ty gi­ne­ko­loż­ki będą mia­ły nie­co więk­sze do­świad­cze­nie (wła­sne), i na pew­no znaj­dą się ta­kie le­kar­ki, któ­re rze­czy­wi­ście są w tym za­kre­sie eks­pert­ka­mi, za­sad­ni­czo jed­nak le­piej, aby pa­cjent­ka z tym pro­ble­mem zgło­si­ła się do po­łoż­nej, któ­ra jest cer­ty­fi­ko­wa­nym do­rad­cą lak­ta­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
badanie lekarskieginekologwizyta lekarska

17 marca 2017

14 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.