Loading...

22 lipca 2022

1 min.

Wapno na alergie – fakt czy jeden z mitów zdrowotnych?

Wapń, naj­czę­ściej w po­sta­ci ta­ble­tek mu­su­ją­cych, jest po­wszech­nie sto­so­wa­ny wspo­ma­ga­ją­co w le­cze­niu roz­ma­itych aler­gii. Czy to fak­tycz­nie uza­sad­nio­ne?

Alicja Jaczewska

Choć wapń, jako pier­wia­stek ma istot­ne zna­cze­nie dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu, m.in. dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia mię­śni, bu­do­wy ko­ści, pro­ce­sów krzep­nię­cia czy pra­cy wie­lu en­zy­mów, to sto­so­wa­nie pre­pa­ra­tów wap­nia nie ma udo­wod­nio­ne­go dzia­ła­nia an­ty­aler­gicz­ne­go.

Oczy­wi­ście, w ChPL (cha­rak­te­ry­sty­ka pro­duk­tu lecz­ni­cze­go) oraz ulot­kach pro­du­cen­ci po­da­ją jako wska­za­nie „wspo­ma­ga­ją­co w le­cze­niu cho­rób aler­gicz­nych”, nie ma jed­nak żad­nych pu­bli­ka­cji, któ­re ta­kie dzia­ła­nie by po­twier­dza­ły.

Są na­to­miast ba­da­nia, któ­re po­ka­zu­ją brak wpły­wu po­da­ży pre­pa­ra­tów wap­nia na od­czyn aler­gicz­ny.

Pa­mię­taj­my, że wie­le re­ak­cji aler­gicz­nych jest samo ogra­ni­cza­ją­cych się i czę­sto mi­ja­ją mimo bra­ku za­sto­so­wa­nia ja­kie­go­kol­wiek le­cze­nia.

mity zdrowotne

22 lipca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.