Loading...

21 września 2022

1 min.

„Miałam robione USG tylko 3 razy. Czy tak powinno wyglądać prawidłowe prowadzenie ciąży?”

Na na­szym por­ta­lu bar­dzo czę­sto za­da­je­cie py­ta­nia z te­ma­tu prze­bie­gu wi­zy­ty le­kar­skiej, ja­kie są jej moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia. Dziś na­sza eks­pert­ka od­po­wia­da ile USG wy­ko­nu­je­my w cią­ży na NFZ?

Martyna Szopa-Krupińska

Je­stem w 26. ty­go­dniu cią­ży. Cią­żę pro­wa­dzi mi le­karz na NFZ. USG mia­łam ro­bio­ne tyl­ko na pierw­szej wi­zy­cie, od tam­tej pory już tyl­ko na ba­da­niach pre­na­tal­nych, czy­li do tej pory w su­mie 3 razy. Czy tak po­win­no wy­glą­dać pra­wi­dło­we pro­wa­dze­nie cią­ży?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

We­dług stan­dar­du opie­ki nad ko­bie­tą cię­żar­ną w Pol­sce obo­wiąz­ko­we jest wy­ko­na­nie 3 ba­dań ul­tra­so­no­gra­ficz­nych – zgod­nie z re­ko­men­da­cja­mi Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gów i Po­łoż­ni­ków (USG re­fe­ren­cyj­ne).

W przy­pad­ku sy­tu­acji, jaką opi­sa­łaś wy­ko­na­nie ich jest ade­kwat­ne i zgod­ne z re­ko­men­da­cja­mi pro­wa­dze­nie cią­ży w za­kre­sie ba­dań USG.

Oczy­wi­ście ist­nie­je szan­sa na wy­ko­na­nie do­dat­ko­we­go USG w celu np. „zo­ba­cze­nia” dziec­ka, taką wi­zy­tę war­to skon­sul­to­wać ze swo­im le­ka­rzem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2022
ciążatrudne pytaniaUSG

21 września 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.