Loading...

7 września 2022

1 min.

„Czy po przechorowaniu bostonki mogą wypadać dziecku włosy?”

Bo­ston­ką ro­dzi­ce zwy­kli na­zy­wać cho­ro­bę dło­ni, ust i stóp, czy­li HFMD. Czy wy­pa­da­nie wło­sów to ty­po­we po­wi­kła­nie po prze­by­tej cho­ro­bie?

Alicja Jaczewska

„Czy po prze­cho­ro­wa­niu bo­ston­ki mogą wy­pa­dać dziec­ku wło­sy?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Wy­pa­da­nie wło­sów nie jest wy­mie­nia­ne jako ty­po­we po­wi­kła­nie cho­ro­by dło­ni, ust i stóp HFMD (w prze­ci­wień­stwie do np. scho­dze­nia pa­znok­ci). Nie­mniej jed­nak, wy­pa­da­nie wło­sów może wy­stę­po­wać po róż­nych in­fek­cjach prze­bie­ga­ją­cych z wy­so­ką go­rącz­ką.

Mówi się wów­czas o ły­sie­niu te­lo­ge­no­wym, zwią­za­nym ze skró­ce­niem fazy wzro­stu, a wy­dłu­że­niem fazy spo­czyn­ku wło­sa – te­lo­ge­nu wła­śnie.

Wy­pa­da­nie jest wów­czas za­zwy­czaj na­głe, dość ob­fi­te i roz­pro­szo­ne, ale na szczę­ście ma cha­rak­ter przej­ścio­wy.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

HFMDtrudne pytania

7 września 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.