Loading...

28 marca 2022

1 min.

„Czy kaszel krtaniowy u dziecka można leczyć samemu czy trzeba iść do lekarza?”

Ka­szel krta­nio­wy, czy­li ka­szel to­wa­rzy­szą­cy pod­ło­śnio­we­mu za­pa­le­niu krta­ni (ka­szel szcze­ka­ją­cy) le­czo­ny jest ste­ry­da­mi do­stęp­ny­mi wy­łącz­nie na re­cep­tę.

Alicja Jaczewska

„Ka­szel krta­nio­wy u 7-mie­sięcz­ne­go dziec­ka – le­czyć sa­me­mu czy iść do le­ka­rza?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ostre pod­gło­śnio­we za­pa­le­nie krta­ni u dziec­ka, zwłasz­cza ma­łe­go, poza ty­po­wym szcze­ka­ją­cym kasz­lem, może prze­bie­gać rów­nież z dusz­no­ścią, co może bez­po­śred­nio za­gra­żać jego zdro­wiu.

Jest to zwią­za­ne z obrzę­kiem krta­ni, któ­ra u dzie­ci ma mały roz­miar i na­wet naj­mniej­szy stan za­pal­ny (a co za tym idzie obrzęk) może do­pro­wa­dzić do ogra­ni­cze­nia prze­pły­wu po­wie­trza przez krtań.

Le­kiem z wy­bo­ru w przy­pad­ku tej cho­ro­by są ste­ry­dy do­stęp­ne wy­łącz­nie na re­cep­tę. Pod­su­mo­wu­jąc – nie­mow­lę z ob­ja­wa­mi za­pa­le­nia krta­ni po­win­no być skon­sul­to­wa­ne przez le­ka­rza.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniazapalenie krtani

28 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.