Loading...

28 marca 2022

1 min.

„Nieprzyjemny zapach z ust dziecka, mimo regularnego mycia zębów. Co robić?”

Ha­li­to­za może być fi­zjo­lo­gicz­na albo pa­to­lo­gicz­na. Je­śli wy­czu­wasz nie­przy­jem­ny za­pach z ust u swo­je­go dziec­ka, skon­sul­tuj się z pe­dia­trą.

Alicja Jaczewska

„Nie­przy­jem­ny za­pach z ust dziec­ka. Dziec­ko myje zęby dwa razy dzien­nie a mimo wszyst­ko ten za­pach z buzi wy­da­je się dziw­ny. Nie jest to na pew­no za­pach me­ta­licz­ny.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ha­li­to­za (nie­przy­jem­ny za­pach z ust) może być fi­zjo­lo­gicz­na np. zwią­za­na ze zmniej­szo­ną pro­duk­cją śli­ny (np. w nocy), spo­ży­wa­niem nie­któ­rych po­kar­mów lub (choć rzad­ko u dzie­ci) pa­le­niem pa­pie­ro­sów. Może być też pa­to­lo­gicz­na, czy­li bę­dą­ca skut­kiem cho­ro­by bądź nie­od­po­wied­niej hi­gie­ny.

Do przy­czyn ha­li­to­zy pa­to­lo­gicz­nej na­le­żą m.in.:

  • in­fek­cje gór­nych dróg od­de­cho­wych (wów­czas pro­blem jest przej­ścio­wy),
  • cho­ro­by zę­bów i dzią­seł,
  • na­lot na ję­zy­ku,
  • re­fluks żo­łąd­ko­wo-prze­ły­ko­wy,
  • cho­ro­by prze­ły­ku,
  • cia­ło obce w ja­mie no­so­wej,
  • cho­ro­by me­ta­bo­licz­ne,
  • za­bu­rze­nia wy­dzie­la­nia śli­ny,
  • u do­ro­słych do­dat­ko­wo na­le­ży my­śleć o no­wo­two­rach.

Je­śli wy­czu­wa Pani nie­przy­jem­ny za­pach z ust u swo­je­go dziec­ka, na­le­ży skon­sul­to­wać się z pe­dia­trą, któ­ry na pod­sta­wie wy­wia­du i ba­da­nia okre­śli naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ną przy­czy­nę i w ra­zie ko­niecz­no­ści zle­ci ko­niecz­ne ba­da­nia lub kon­sul­ta­cje.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

halitozatrudne pytania

28 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.