Loading...

22 czerwca 2022

1 min.

„Czy są jakieś sposoby na chorobę lokomocyjną u dziecka?”

Ręka do góry, kto do­sko­na­le wie co ozna­cza cho­ro­ba lo­ko­mo­cyj­na u dziec­ka? Jak my­śli­cie czy są leki w 100% sku­tecz­ne w za­kre­sie zmniej­sza­nia jej ob­ja­wów?

Alicja Jaczewska

„Jak roz­po­znać u ma­łe­go dziec­ka (2,5 roku) cho­ro­bę lo­ko­mo­cyj­ną? Czy są ja­kieś spo­so­by na ulże­nie mu w do­le­gli­wo­ściach pod­czas krót­kiej i dłu­giej tra­sy?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Cho­ro­ba lo­ko­mo­cyj­na ob­ja­wia się za­zwy­czaj pod po­sta­cią wy­mio­tów u po­dró­żu­ją­ce­go dziec­ka, jed­nak nie za­wsze są one do­mi­nu­ją­cym ob­ja­wem.

Do in­nych ob­ja­wów su­ge­ru­ją­cych cho­ro­bę lo­ko­mo­cyj­ną u dziec­ka na­le­żą:

  • nud­no­ści,
  • bla­dość skó­ry,
  • po­ce­nie się,
  • ból gło­wy,
  • su­chość w ja­mie ust­nej.

Nie ma le­ków w 100% sku­tecz­nych w za­kre­sie zmniej­sza­nia ob­ja­wów cho­ro­by lo­ko­mo­cyj­nej.

W celu zmniej­sze­nia ich wy­stą­pie­nia za­le­ca się:

  • re­gu­lar­ne prze­rwy w po­dró­ży,
  • spo­ży­cie lek­kie­go po­sił­ku przed po­dró­żą,
  • od­po­wied­nie na­wod­nie­nie.

War­to za­dbać rów­nież o wszyst­kie „tech­nicz­ne” roz­wią­za­nia: wy­wa­że­nie kół w sa­mo­cho­dzie do zera, pra­wi­dło­wo do­bra­ny i za­mon­to­wa­ny fo­te­lik sa­mo­cho­do­wy, za­sło­nię­cie bocz­nej szy­by i de­mon­taż za­głów­ka tak, aby dziec­ko mo­gło ob­ser­wo­wać „spo­koj­niej­szy” ob­raz w tyl­nej szy­bie, usu­nię­cie mdlą­cych za­pa­chów z auta.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

choroba lokomocyjna

22 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa