Loading...

22 czerwca 2022

1 min.

„Moja 8-letnia córka intensywnie się poci. Czy to normalne?”

Nad­mier­ne po­ce­nie to bar­dzo czę­sty ob­jaw doj­rze­wa­nia, co je­śli jed­nak po­ja­wia się we wcze­śniej­szym wie­ku dziec­ka? Z ja­kim le­ka­rzem war­to się skon­sul­to­wać?

Alicja Jaczewska

„Moja 8-let­nia cór­ka za­czę­ła się in­ten­syw­nie po­cić. Za­pach jest bar­dzo nie­przy­jem­ny. Czy to nor­mal­ne, że poci się jak na­sto­lat­ka? Ja­kie ba­da­nia moż­na zro­bić ,żeby spraw­dzić czy na pew­no wszyst­ko gra?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Przede wszyst­kim war­to się upew­nić co do od­po­wied­niej hi­gie­ny dziec­ka – pa­mię­taj­my, że za za­pach potu od­po­wia­da­ją bak­te­rie.

Je­śli cho­dzi zaś o wzrost in­ten­syw­no­ści po­ce­nia, to na­le­ży skon­sul­to­wać się z pe­dia­trą, któ­ry bę­dzie w sta­nie oce­nić, czy ta zmia­na wy­ni­ka z roz­po­czę­cia pro­ce­su doj­rze­wa­nia płcio­we­go.

W tym celu na­le­ży ze­brać wy­wiad, zba­dać dziec­ko i oce­nić w tzw. ska­li Tan­ne­ra. U dziew­czy­nek doj­rze­wa­nie za­zwy­czaj roz­po­czy­na się po­mię­dzy 10. a 14. ro­kiem ży­cia, na­to­miast za przed­wcze­sne doj­rze­wa­nie uzna­je­my jego roz­po­czę­cie przed 8. uro­dzi­na­mi.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

pocenie się

22 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa