Loading...

25 lutego 2022

1 min.

„Jak nauczyć dziecko siedzieć w krzesełku i jak nauczyć je samodzielnie jeść?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da spe­cja­li­sta pe­dia­trii – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Jak na­uczyć dziec­ko sie­dzieć w krze­seł­ku i jak na­uczyć je sa­mo­dziel­nie jeść? Cór­ka ma już 16 mie­się­cy.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Naj­waż­niej­szym py­ta­niem jest, czy cór­ka nie chce sie­dzieć w krze­seł­ku czy nie po­tra­fi jesz­cze sie­dzieć. Je­śli to ten dru­gi przy­pa­dek na­le­ży skon­sul­to­wać się z fi­zjo­te­ra­peu­tą i/lub neu­ro­lo­giem dzie­cię­cym.

Na­to­miast, je­śli pro­ble­mem jest nie­chęć do sie­dze­nia i sa­mo­dziel­ne­go je­dze­nia, to nie ma in­nej dro­gi, jak sa­dza­nie dziec­ka przy sto­le ra­zem z po­zo­sta­ły­mi do­mow­ni­ka­mi w trak­cie po­sił­ku. Dzie­ci bo­wiem uczą się przez ob­ser­wa­cję.

Je­śli od po­cząt­ku roz­sze­rza­nia die­ty dziec­ko sie­dzia­ło z Pań­stwem przy sto­le, mia­ło po­da­wa­ne po­kar­my na ta­le­rzy­ku do sa­mo­dziel­ne­go je­dze­nia a mimo to nie wy­ka­zy­wa­ło chę­ci, nie tra­fia­ło je­dze­niem do buzi – na­le­ży oce­nić glo­bal­nie roz­wój dziec­ka – w ja­kim cza­sie osią­ga­ło ka­mie­nie mi­lo­we? Jak się bawi? Ja­kie ma umie­jęt­no­ści z za­kre­su mo­to­ry­ki ma­łej?

W tym celu naj­le­piej naj­pierw udać się do pe­dia­try, któ­ry w ra­zie ko­niecz­no­ści po­kie­ru­je Pań­stwa da­lej do od­po­wied­nich spe­cja­li­stów.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniażywienie dzieci

25 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.