Loading...

25 lutego 2022

1 min.

„Co robić, gdy dziecko uderza się o szczebelki w łóżeczku i wybudza się z płaczem?”

W du­żej mie­rze za­le­ży to od wie­ku dziec­ka, siły ura­zów i czę­sto­tli­wo­ści z jaką sy­tu­acja ma miej­sce.

Alicja Jaczewska

„Co ro­bić, gdy dziec­ko ude­rza się o szcze­bel­ki w łó­żecz­ku i wy­bu­dza się z pła­czem?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Na­le­ży pa­mię­tać, że za­sto­so­wa­nie ochra­nia­czy na szcze­bel­ki zwięk­sza ry­zy­ko ze­spo­łu na­głej śmier­ci nie­mow­ląt (SIDS). W sa­mych tyl­ko Sta­nach Zjed­no­czo­nych w la­tach 2006-2012 z po­wo­du za­sto­so­wa­nia ochra­nia­czy do łó­żecz­ka przy­najm­niej 48 nie­mow­ląt zmar­ło z po­wo­du udu­sze­nia się.

Z tego po­wo­du Ame­ry­kań­ska Aka­de­mia Pe­dia­trii(AAP) nie za­le­ca ich sto­so­wa­nia, a w nie­któ­rych kra­jach na­wet za­bro­nio­no ich sprze­da­ży. Im dziec­ko młod­sze, tym więk­sze ry­zy­ko SIDS (naj­więk­sze ry­zy­ko wy­stę­pu­je w pierw­szych 3 mie­sią­cach ży­cia).

Je­śli za­tem ura­zy zda­rza­ją się spo­ra­dycz­nie i nie są sil­ne (nie po­zo­sta­wia­ją śla­dów, dziec­ko po prze­bu­dze­niu szyb­ko daje się uko­ić i za­sy­pia po­now­nie) naj­le­piej nie ko­rzy­stać z do­dat­ko­wych za­bez­pie­czeń.

Je­śli na­to­miast pro­blem jest na­gmin­ny, w du­żej mie­rze wpły­wa na sen dziec­ka – na­le­ży in­dy­wi­du­al­nie roz­wa­żyć bi­lans ry­zy­ka i ko­rzy­ści z za­sto­so­wa­nia ochra­nia­czy.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

25 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.