Loading...

11 maja 2022

1 min.

„Jak przejść z mleka modyfikowanego na mleko krowie?”

Po ukoń­czo­nym 1. roku ży­cia moż­na po pro­stu za­cząć po­da­wać mle­ko kro­wie. Na­le­ży pa­mię­tać, że po­win­no to być mle­ko pa­ste­ry­zo­wa­ne.

Alicja Jaczewska

„Jak przejść z mle­ka mo­dy­fi­ko­wa­ne­go na zwy­kłe mle­ko kro­wie? Dziec­ko ma rok, ja­kie po­win­ny być pro­por­cje mle­ka zwy­kłe­go/mo­dy­fi­ko­wa­ne­go do po­kar­mów sta­łych?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Za­le­ca się, aby spo­ży­cie mle­ka kro­wie­go nie było więk­sze niż 500ml/dobę. In­a­czej może za­bu­rzać ape­tyt, zmniej­szać spo­ży­cie in­nych pro­duk­tów a przez to po­wo­do­wać nie­do­bo­ry w die­cie.

Wów­czas za­le­ca się kon­ty­nu­owa­nie po­da­ży mle­ka mo­dy­fi­ko­wa­ne­go do cza­su aż w die­cie dziec­ka będą do­mi­no­wać pro­duk­ty inne niż mle­ko. Pa­mię­tać na­le­ży rów­nież, że po 1. roku ży­cia dziec­ko nie musi pić mle­ka w czy­stej for­mie.

Nie po­win­no też pić już mle­ka z bu­tel­ki ze smocz­kiem (pre­fe­ro­wa­na for­ma to ku­bek otwar­ty, jak inne na­po­je). Za­le­ca­ną ilość wap­nia (700mg/dobę do 3. roku ży­cia) może przyj­mo­wać rów­nież w po­sta­ci prze­two­rów mlecz­nych a tak­że pro­duk­tów in­nych niż na­biał.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

mleko modyfikowane

11 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa