„Sól do inhalacji dla dzieci – stosować zwykłą NaCl 0,9% czy tę 3%?”

Sól o jakim stężeniu wybrać do inhalacji na kaszel i katar dla dziecka? Odpowiada Alicja Jaczewska.

Sól do inhalacji dla dzieci

„Jak to jest z tymi solami do inhalacji dla dzieci? Tą zwykłą NaCl 0,9% można stosować zawsze ok, a co z tą stężoną? Czy jak dziecko ma zatkany nos to można mu zrobić inhalacje z tego? Czasem lekarze to zalecają. Kiedy jest wskazanie do stosowania tej stężonej?”

Droga Czytelniczko,

Należy pamiętać, że 3% (hipertoniczna) sól jest w za­sa­dzie le­kiem wy­krztu­śnym – rozrzedza wydzielinę zwiększając jej objętość („ściąga wodę” do dróg oddechowych na zasadzie dyfuzji – co nie ma miejsca przy izotonicznej soli) a także działa drażniąco na drogi oddechowe, co prowokuje kaszel.

Wbrew po­zo­rom ma kon­kret­ne wska­za­nia do jej sto­so­wa­nia w in­ha­la­cjach. Przede wszyst­kim są to za­pa­le­nie oskrze­li­ków u ma­łych nie­mow­ląt oraz ostre za­pa­le­nie oskrze­li ze zwięk­szo­ną ilo­ścią wy­dzie­li­ny. Czasem dobrze się też sprawdza przy gęstej wydzielinie zalegającej w górnych drogach oddechowych.

Może jednak mieć dzia­ła­nia nie­po­żą­da­ne, np. po­draż­nie­nie dróg od­de­cho­wych z na­si­le­niem kasz­lu, skurcz oskrze­li, a nawet opisano hi­per­na­tre­mię (wzrost stę­że­nia sodu) u no­wo­rod­ków po jej za­sto­so­wa­niu. Tak jak in­nych le­ków wy­krztu­śnych, nig­dy nie po­win­no się jej sto­so­wać na noc. Dlatego nie powinno się stosować in­ha­la­cji z hi­per­to­nicz­nej soli na każ­dy ka­tar czy ka­szel, a już na pew­no nie u nie­mow­ląt bez kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem.

Je­śli zaś cho­dzi o jesz­cze więk­sze stę­że­nia (5%, 7%) to za­le­ca­ne są głów­nie w przy­pad­ku pa­cjen­tów z mu­ko­wi­scy­do­zą, nie do stan­dar­do­we­go le­cze­nia dzie­ci poza tym zdro­wych.

Odpowiedź pełni rolę czysto informacyjną i nie stanowi porady medycznej ani zalecenia, służy wyłącznie celom edukacyjnym.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Męczy Cię bardzo trudny temat i chcesz się nim z nami podzielić?Napisz do nas anonimowo, postaramy się odpowiedzieć. Zachowasz w 100% anonimowość.