Loading...

11 maja 2022

2 min.

„Sól do inhalacji dla dzieci – stosować zwykłą NaCl 0,9% czy tę 3%?”

Sól o ja­kim stę­że­niu wy­brać do in­ha­la­cji na ka­szel i ka­tar dla dziec­ka? Od­po­wia­da Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Jak to jest z tymi so­la­mi do in­ha­la­cji dla dzie­ci? Tą zwy­kłą NaCl 0,9% moż­na sto­so­wać za­wsze ok, a co z tą stę­żo­ną? Czy jak dziec­ko ma za­tka­ny nos to moż­na mu zro­bić in­ha­la­cje z tego? Cza­sem le­ka­rze to za­le­ca­ją. Kie­dy jest wska­za­nie do sto­so­wa­nia tej stę­żo­nej?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Na­le­ży pa­mię­tać, że 3% (hi­per­to­nicz­na) sól jest w za­sa­dzie le­kiem wy­krztu­śnym – roz­rze­dza wy­dzie­li­nę zwięk­sza­jąc jej ob­ję­tość („ścią­ga wodę” do dróg od­de­cho­wych na za­sa­dzie dy­fu­zji – co nie ma miej­sca przy izo­to­nicz­nej soli) a tak­że dzia­ła draż­nią­co na dro­gi od­de­cho­we, co pro­wo­ku­je ka­szel.

Wbrew po­zo­rom ma kon­kret­ne wska­za­nia do jej sto­so­wa­nia w in­ha­la­cjach. Przede wszyst­kim są to za­pa­le­nie oskrze­li­ków u ma­łych nie­mow­ląt oraz ostre za­pa­le­nie oskrze­li ze zwięk­szo­ną ilo­ścią wy­dzie­li­ny. Cza­sem do­brze się też spraw­dza przy gę­stej wy­dzie­li­nie za­le­ga­ją­cej w gór­nych dro­gach od­de­cho­wych.

Może jed­nak mieć dzia­ła­nia nie­po­żą­da­ne, np. po­draż­nie­nie dróg od­de­cho­wych z na­si­le­niem kasz­lu, skurcz oskrze­li, a na­wet opi­sa­no hi­per­na­tre­mię (wzrost stę­że­nia sodu) u no­wo­rod­ków po jej za­sto­so­wa­niu. Tak jak in­nych le­ków wy­krztu­śnych, nig­dy nie po­win­no się jej sto­so­wać na noc. Dla­te­go nie po­win­no się sto­so­wać in­ha­la­cji z hi­per­to­nicz­nej soli na każ­dy ka­tar czy ka­szel, a już na pew­no nie u nie­mow­ląt bez kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem.

Je­śli zaś cho­dzi o jesz­cze więk­sze stę­że­nia (5%, 7%) to za­le­ca­ne są głów­nie w przy­pad­ku pa­cjen­tów z mu­ko­wi­scy­do­zą, nie do stan­dar­do­we­go le­cze­nia dzie­ci poza tym zdro­wych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

infekcja wirusowa

11 maja 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.