Loading...

11 maja 2022

1 min.

„Jak powinien wyglądać penis 3-latka i jak daleko należy odciągać napletek?”

Kwe­stia hi­gie­ny u chłop­ców to te­mat, któ­ry nie­rzad­ko spę­dza ro­dzi­com sen z po­wiek. Na dzi­siej­sze py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Wi­tam. Je­stem mamą trzy­lat­ka i nie daje mi spo­ko­ju te­mat stu­lej­ki. Nie mam po­ję­cia jak po­wi­nien wy­glą­dać pe­nis dziec­ka w tym wie­ku i cy po­win­nam mu od­cią­gać go i jak da­le­ko?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Stu­lej­ka to pa­to­lo­gicz­ne zwę­że­nie uj­ścia na­plet­ka zwią­za­ne z jego zwłók­nie­niem lub zbli­zno­wa­ce­niem spo­wo­do­wa­nym sta­na­mi za­pal­ny­mi lub me­cha­nicz­nym uszko­dzeniem, pro­wa­dzą­ce do wystąpie­nia ob­ja­wów kli­nicz­nych.

Te ob­ja­wy to ból, miej­sco­wy stan za­pal­ny, krwa­wie­nia, ob­ja­wy dyz­urycz­ne (ból i pie­cze­nie przy od­da­wa­niu mo­czu), na­wra­ca­ją­ce za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go a na­wet za­trzy­ma­nie mo­czu. Czym in­nym jest fi­zjo­lo­gicz­ne zwę­że­nie uj­ścia na­plet­ka wy­stę­pu­ją­ce u ma­łych chłop­ców.

U 3-lat­ka na­ple­tek może, ale nie musi być jesz­cze w peł­ni od­cią­gal­ny. Je­śli cho­dzi o za­sa­dy hi­gie­ny – nig­dy nie na­le­ży for­sow­nie od­cią­gać na­plet­ka. W trak­cie ką­pie­li i my­cia na­ple­tek na­le­ży zsu­nąc tyl­ko na tyle, na ile sam sie już od­kle­ił.

Prze­czy­taj rów­nież nasz ar­ty­kuł o hi­gie­nie in­tym­nej chłop­ców.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

napletek

11 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa