Loading...

28 marca 2022

1 min.

„Zatkany nos u 4-latka. Czy to może być oznaka choroby?”

Jed­na z czy­tel­ni­czek na­pi­sa­ła do nas z py­ta­niem, czy za­tka­ny nos bez do­dat­ko­wych ob­ja­wów (jak ka­szel czy ka­tar) może być po­wo­dem do nie­po­ko­ju?

Alicja Jaczewska

„Za­tka­ny nos u 4-lat­ka bez ka­ta­ru i kasz­lu. Dziec­ko chra­pie pod­czas snu. Czy to może być ozna­ka cho­ro­by?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Je­śli taki za­tka­ny nos (mowa no­so­wa/chra­pa­nie) utrzy­mu­je się mimo bra­ku ja­kich­kol­wiek in­nych oznak in­fek­cji, war­to za­sta­no­wić się czy dziec­ko nie ma prze­ro­śnię­te­go mig­dał­ka gar­dło­we­go i skon­sul­to­wać się z la­ryn­go­lo­giem.

Pa­mię­taj­my jed­nak, że czę­sto zda­rza się, że dzie­ci mają gę­stą, za­le­ga­ją­cą wy­dzie­li­nę w za­to­kach, któ­ra może spły­wać po tyl­nej ścia­nie gar­dła i nie za­wsze uda­je się ją wy­dmu­chać. Dla­te­go war­to za­cząć od wi­zy­ty u pe­dia­try, któ­ry zba­da dziec­ko a w ra­zie ko­niecz­no­ści wy­sta­wi skie­ro­wa­nie do spe­cja­li­sty.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

28 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.