Loading...

26 kwietnia 2022

2 min.

Płeć dziecka a depresja – czy matki chłopców są bardziej narażone na depresję?

De­pre­sja po­po­ro­do­wa ze wzglę­du na wy­so­ką czę­stość wy­stę­po­wa­nia oraz jej wpływ na ja­kość ży­cia ro­dzi­ców i ca­łej ro­dzi­ny bez wąt­pie­nia sta­no­wi wy­zwa­nie. Czy płeć dziec­ka może mieć wpływ na ry­zy­ko wy­stą­pie­nia de­pre­sji?

Ewa Drozdowicz-Jastrzębska

Ewa Drozdowicz

Na­ukow­cy od lat ba­da­ją przy­czy­ny wy­stą­pie­nia de­pre­sji po­po­ro­do­wej i gru­py ry­zy­ka. W jed­nym z ta­kich ba­dań, po­sta­wi­li py­ta­nie: czy płeć dziec­ka może mieć wpływ na ry­zy­ko wy­stą­pie­nia de­pre­sji?

I oka­za­ło się, że… tak. Przy­najm­niej taki wnio­sek pły­nie z ba­dań prze­pro­wa­dzo­nych przez na­ukow­ców z Uni­ver­si­ty of Kent. Na ich pod­sta­wie przed­sta­wio­no, że u ko­biet, któ­re wy­da­ły na świat chłop­ców, ry­zy­ko de­pre­sji było po­nad 70% więk­sze niż u ko­biet, któ­re uro­dzi­ły dziew­czyn­ki.

Skąd ta za­leż­ność?

Płeć dziec­ka nie­zgod­na z ocze­ki­wa­niem ro­dzi­ca jest jed­nym ze zna­nych czyn­ni­ków ry­zy­ka de­pre­sji po po­ro­dzie, jed­nak ba­da­cze po­dej­rze­wa­ją, że w tym wy­pad­ku przy­czy­na może być inna.

Cią­ża w przy­pad­ku mę­skie­go pło­du zwią­za­na jest ze zwięk­szo­ną re­ak­cją za­pal­ną w or­ga­ni­zmie mat­ki. Tym­cza­sem wie­le in­nych czyn­ni­ków ry­zy­ka de­pre­sji zwią­za­nych jest z nad­mier­ną re­ak­cją za­pal­ną na­sze­go or­ga­ni­zmu. Stan za­pal­ny może być tu więc ogni­wem łą­czą­cym te zja­wi­ska.

Czy ta wie­dza jest po­moc­na?

Na­wet je­śli przy­zna­my tym ba­da­niom okre­ślo­ną war­tość na­uko­wą i me­dycz­ną, nie ozna­cza to udzie­le­nia pre­fe­ren­cji w do­stę­pie do le­cze­nia czy opie­ce ma­mom chłop­ców. Naj­waż­niej­sze są oczy­wi­ście ofi­cjal­ne wy­tycz­ne świa­to­wych czy pol­skich to­wa­rzystw na­uko­wych. Jed­nak bio­rąc pod uwa­gę fakt, że wszyst­kim nam za­le­ży przede wszyst­kim na pro­fi­lak­ty­ce, to trud­no nie zgo­dzić się ze sło­wa­mi dr Sa­rah E. Johns, że war­to mieć te ba­da­nia na uwa­dze, i je­śli tyl­ko ist­nie­je taka szan­sa, za­pew­niać za­gro­żo­nym ko­bie­tom do­dat­ko­wą po­moc oraz wspar­cie.

Fakt, że uro­dze­nie chłop­ca lub trud­ny po­ród zwięk­sza­ją ry­zy­ko wy­stą­pie­nia de­pre­sji po­po­ro­do­wej, po­ma­ga w iden­ty­fi­ka­cji ko­biet, któ­re mogą szcze­gól­nie sko­rzy­stać z do­dat­ko­we­go wspar­cia, już na eta­pie tych pierw­szych ty­go­dni po po­ro­dzie.

Pa­mię­taj­my, że w przy­pad­ku de­pre­sji po­po­ro­do­wej czas od­gry­wa klu­czo­we zna­cze­nie. Im wcze­śniej zo­sta­nie ona roz­po­zna­na, zdia­gno­zo­wa­na i le­czo­na, tym szyb­ciej pa­cjent­ki i pa­cjen­ci wra­ca­ją do zdro­wia.

Źró­dło:

Sa­rah My­ers, Sa­rah E. Johns. Male in­fants and birth com­pli­ca­tions are as­so­cia­ted with in­cre­ased in­ci­den­ce of po­st­na­tal de­pres­sion. So­cial Scien­ce & Me­di­ci­ne, 2019; 220: 56 DOI: 10.1016/j.soc­sci­med.2018.10.008

depresja

26 kwietnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.