Loading...

18 listopada 2016

2 min.

Czym różni się szczegółowe USG ciąży od zwykłego USG ciąży?

Zwy­kłe USG to ta­kie, pod­czas któ­re­go nie oce­nia się ana­to­mii pło­du tyl­ko spraw­dza czy cią­ża jest żywa i może je wy­ko­nać każ­dy gi­ne­ko­log. Na­to­miast USG szcze­gó­ło­we może wy­ko­nać tyl­ko le­karz ze spe­cjal­nym cer­ty­fi­ka­tem.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Dla pa­cjent­ki i jej part­ne­ra, każ­de USG może wy­da­wać się ta­kie samo. Żel na brzu­chu, le­karz jeź­dzi son­dą i pa­trzy na ekran, a pa­cjent­ka mało co wi­dzi, chy­ba że le­karz tłu­ma­czy co jest na ekra­nie.

Jed­nak ba­da­nia USG bar­dzo róż­nią się mię­dzy sobą. W szcze­gól­no­ści waż­ne jest kto wam to ba­da­nie wy­ko­nu­je. Wbrew temu co wie­le osób my­śli, nie każ­dy gi­ne­ko­log jest spe­cja­li­stą w za­kre­sie USG i uwa­żam to za bar­dzo roz­sąd­ne, że le­ka­rze wy­sy­ła­ją na ba­da­nia szcze­gó­ło­we do in­nych spe­cja­li­stów, je­że­li nie są w za­kre­sie tych ba­dań prze­szko­le­ni.

Ba­da­nia szcze­gó­ło­we czy re­fe­ren­cyj­ne, czy na­wet jak nie­któ­rzy to na­zy­wa­ją – pre­na­tal­ne (choć nie uwa­żam tego za po­praw­ną na­zwę, po­nie­waż ba­da­niem pre­na­tal­nym jest de fac­to każ­de ba­da­nie pło­du w cza­sie cią­ży) są trzy:

  • po­mię­dzy 11. a 14. ty­go­dniem cią­ży – tzw. USG z oce­ną ry­zy­ka wad ge­ne­tycz­nych,
  • po­mię­dzy 20. a 22. ty­go­dniem cią­ży – tzw. USG po­łów­ko­we,
  • oraz USG po­mię­dzy 28. a 32. ty­go­dniem cią­ży, gdzie oce­nia­ny jest roz­wój cią­ży w III try­me­strze.

Każ­de z tych trzech ba­dań ma ści­śle okre­ślo­ne cele i po­win­no być wy­ko­na­ne przez le­ka­rzy, któ­rzy się w tym spe­cja­li­zu­ją i po­sia­da­ją od­po­wied­nie cer­ty­fi­ka­ty. Aby ta­kie cer­ty­fi­ka­ty uzy­skać i utrzy­mać trze­ba co roku przejść au­dyt, i uczęsz­czać na od­po­wied­nie kon­fe­ren­cje na­uko­we. Dla­te­go le­ka­rzy, któ­rzy te cer­ty­fi­ka­ty mają, jest wbrew po­zo­rom nie­wie­le. Li­stę le­ka­rzy cer­ty­fi­ko­wa­nych znaj­dzie­cie na stro­nie Fe­tal Me­di­ci­ne Fo­un­da­tion.

https://fe­tal­me­di­ci­ne.org/li­sts/map/cer­ti­fied/NT

Po­przez zwy­kle USG ja ro­zu­miem ta­kie USG, gdzie nie oce­nia się ana­to­mii pło­du tyl­ko pa­trzy czy cią­ża jest żywa – czy­li mie­rzy się tęt­no pło­du FHR, oce­nia ilość wód pło­do­wych, po­zy­cję pło­du oraz okre­śla ewen­tu­al­nie jego wiel­kość, w I try­me­strze bę­dzie to dłu­gość sie­dze­nio­wo-cie­mie­nio­wa CRL (crown rump length), a od dru­gie­go nie okre­śla się już dłu­go­ści, tyl­ko prze­wi­dy­wa­ną masę pło­du EFW (es­ti­ma­ted fe­tal we­ight).

Oczy­wi­ście, jest to po­dział dość sztucz­ny, po­nie­waż wie­le wad bę­dzie wi­dać na tzw. „pierw­szy rzut oka”, za to inne wady aby je roz­po­znać, będą wy­ma­ga­ły wni­kli­we­go ba­da­nia.

Nie­mniej jed­nak prze­ka­zem tego po­stu mia­ło być to, że nie każ­de USG jest każ­de­mu USG rów­ne i te trzy „spe­cja­li­stycz­ne” ba­da­nia USG cią­ży po­wi­nien wy­ko­nać le­karz, któ­ry się w tym spe­cja­li­zu­je. Może to być wasz le­karz pro­wa­dzą­cy cią­żę, ale nie musi i nie ma w tym nic złe­go lub dziw­ne­go.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
badania w ciążyciążaUSG

18 listopada 2016

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa