Loading...

23 marca 2017

3 min.

Łożysko przodujące a łożysko na przedniej ścianie – jaka jest różnica?

To, czy ło­ży­sko jest przo­du­ją­ce, le­karz może stwier­dzić do­pie­ro po 20. ty­go­dniu cią­ży. Przy ło­ży­sku przo­du­ją­cym nie po­win­no się upra­wiać spor­tu, wy­sił­ku fi­zycz­ne­go i nie po­win­no się współ­żyć.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Ło­ży­sko przo­du­ją­ce a ło­ży­sko na przed­niej ścia­nie – brzmi bar­dzo po­dob­nie praw­da? Jed­nak jest to zu­peł­nie coś in­ne­go! Jed­no jest pra­wi­dło­we, a dru­gie nie. Pro­blem tej no­men­kla­tu­ry mamy chy­ba tyl­ko w ję­zy­ku pol­skim. Bar­dzo czę­sto pa­cjent­ki w pa­ni­ce mnie py­ta­ją:

„ – Sko­ro mam ło­ży­sko z przo­du to źle, praw­da? Sły­sza­łam, że cze­ka mnie wte­dy le­że­nie i ce­sar­ka.
– Pani ma ło­ży­sko na przed­niej ścia­nie a nie przo­du­ją­ce – ło­ży­sko jest w ide­al­nym miej­scu.”

Ta­kie py­ta­nia mam co naj­mniej raz na ty­dzień. Na­to­miast pra­cu­jąc w An­glii nig­dy tak nie było. Ło­ży­sko na przed­niej ścia­nie to „an­te­rior pla­cen­ta”, a przo­du­ją­ce to „pla­cen­ta pra­evia” – brzmi zu­peł­nie in­a­czej. Tak­że za ten nie­po­trzeb­ny stres ko­biet w cią­ży mo­że­my wi­nić Po­lo­ni­stów. 🙂

Co to zna­czy ło­ży­sko przo­du­ją­ce?

Aby wy­tłu­ma­czyć o co w tym cho­dzi po­słu­żę się ana­lo­gią ku­chen­ną.

Ma­ci­ca to kuch­nia, a płód to głod­ne dziec­ko. Gdzie dziec­ko szu­ka po­kar­mu? W lo­dów­ce oczy­wi­ście. Za­tem ło­ży­sko jest lo­dów­ką. Te­raz wy­obraź­cie so­bie, że lo­dów­ka za­sta­wia je­dy­ne drzwi do kuch­ni (szyj­kę ma­ci­cy) – taka sy­tu­acja, to wła­śnie ło­ży­sko przo­du­ją­ce. Naj­le­piej chy­ba jak­by się to na­zy­wa­ło „ło­ży­sko za­gra­dza­ją­ce wyj­ście”.

Dziec­ko, żeby wyjść musi wy­wró­cić lo­dów­kę albo trze­ba je wy­cią­gnąć oknem (cię­ciem ce­sar­skim). Na­to­miast ło­ży­sko na przed­niej ścia­nie to po pro­stu lo­dów­ka, któ­ra stoi na jed­nej z wol­nych ścian w kuch­ni. Aku­rat wra­ca­jąc do bu­do­wy ma­ci­cy – bę­dzie to ścia­na ma­ci­cy naj­bli­żej mamy brzu­cha. Ło­ży­sko na tyl­nej ścia­nie to ło­ży­sko naj­bli­żej ple­ców mamy.

Tak­że o ło­ży­sku na przed­niej ścia­nie za­po­mi­na­my – jest to ab­so­lut­na nor­ma i ta­kie­go ło­ży­ska każ­de­mu ży­czę. A o ło­ży­sku przo­du­ją­cym na­pi­szę wam jesz­cze kil­ka słów.

Kil­ka fak­tów o ło­ży­sku przo­du­ją­cym

  • NIE moż­na stwier­dzić ło­ży­ska przo­du­ją­ce­go przed 20. ty­go­dniem cią­ży. Nie­któ­rzy le­ka­rze tak ro­bią, lecz nie­ste­ty nie jest to zgod­ne z za­sa­da­mi, po­nie­waż ok. 30% ło­żysk przed 20. ty­go­dniem bę­dzie przo­du­ją­ce – ło­ży­sko zaj­mu­je dużo miej­sca, a ma­ci­ca jest jesz­cze mała.
  • Je­że­li stwier­dzi­my ło­ży­sko przo­du­ją­ce w 20. ty­go­dniu, to nie ozna­cza to, że bę­dzie ono przo­du­ją­ce do koń­ca cią­ży. 90% ło­żysk, któ­re są za ni­sko nad uj­ściem ma­ci­cy na tym eta­pie, wraz ze wzro­stem ma­ci­cy „pod­cią­ga” się do góry i prze­sta­je przo­do­wać. Po­ło­że­nie ni­sko le­żą­ce­go ło­ży­ska war­to kon­tro­lo­wać w USG ok. raz na mie­siąc.
  • ZA­WSZE war­to obej­rzeć ło­ży­sko w USG prze­zpo­chwo­wym, tyl­ko wte­dy mo­że­my do­kład­nie oce­nić lo­ka­li­za­cję ło­ży­ska przo­du­ją­ce­go i ile cen­ty­me­trów po­kry­wa uj­ście szyj­ki ma­ci­cy. Ba­da­nie USG przez po­chwę jest BEZ­PIECZ­NE. Za to ba­da­nia pal­pa­cyj­ne­go (gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go) przy ło­ży­sku przo­du­ją­cym po­win­no się uni­kać, aby nie wy­wo­łać krwa­wie­nia z nie­go – jest to rzad­kie ale jed­nak.
  • Przy ło­ży­sku przo­du­ją­cym nie po­win­no się upra­wiać spor­tu, wy­sił­ku fi­zycz­ne­go i nie po­win­no się współ­żyć (cho­dzi za­rów­no o pe­ne­tra­cję jak i or­ga­zmy). Mogą wy­wo­łać skur­cze ma­ci­cy, któ­re co praw­da nie są nor­mal­nie groź­ne, ale przy ło­ży­sku przo­du­ją­cym rów­nież mogą być przy­czy­ną krwa­wie­nia z dróg rod­nych.
  • Każ­de krwa­wie­nie u ko­bie­ty z ło­ży­skiem przo­du­ją­cym po­win­no się bar­dzo po­waż­nie trak­to­wać i nie wol­no go ba­ga­te­li­zo­wać.
  • Je­że­li ło­ży­sko rze­czy­wi­ście do koń­ca cią­ży przo­du­je, to wy­ko­nu­je się cię­cie ce­sar­skie jak tyl­ko cią­ża bę­dzie do­no­szo­na, czy­li w skoń­czo­nym 37. ty­go­dniu.
  • Ło­ży­sko przo­du­ją­ce ma tyl­ko złe po­ło­że­nie – funk­cjo­nu­je nor­mal­nie, dziec­ko ro­śnie pra­wi­dło­wo.

Ma­cie py­ta­nia od­no­śnie ło­ży­ska przo­du­ją­ce­go?

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
cięcie cesarskiełożysko

23 marca 2017

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.