Loading...

31 stycznia 2017

4 min.

Cholestaza ciążowa – przyczyny, objawy i leczenie

Cho­le­sta­za cią­żo­wa za­zwy­czaj ob­ja­wia się żół­tacz­ką i świą­dem. Jej po­wi­kła­nia mogą być bar­dzo po­waż­ne. Na szczę­ście, tyl­ko jed­na na oko­ło 150-200 ko­biet bę­dzie mia­ła roz­po­zna­ną cho­le­sta­zę cię­żar­nych.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Po­każ­cie mi jed­ną ko­bie­tę, któ­rą ani razu nie swę­dzia­ła skó­ra w cią­ży. Albo na­wet – po­każ­cie mi jed­ne­go czło­wie­ka, któ­re­go by przez okres 9 mie­się­cy ani razu nie swę­dzia­ła skó­ra na­wet nie bę­dąc w cią­ży.

Wy­da­je mi się to nie­moż­li­we. Skó­ra nas swę­dzi z bar­dzo wie­lu róż­nych po­wo­dów – może to być na tle uczu­le­nio­wym, mógł uką­sić nas owad, mo­gli­śmy użyć ja­kie­goś draż­nią­ce­go ko­sme­ty­ku, albo wręcz od­wrot­nie, za­po­mnieć o na­wil­że­niu skó­ry. A może po pro­stu skó­ra swę­dzi nas z ner­wów.

Spis tre­ści:
  1. Dla­cze­go skó­ra w cią­ży swę­dzi?
  2. Jak roz­po­znać cho­le­sta­zę cią­żo­wą?
  3. Po­wi­kła­nia cho­le­sta­zy cią­żo­wej
  4. Cho­le­sta­za a ko­lej­ne cią­że

Dla­cze­go skó­ra w cią­ży swę­dzi?

Wróć­my do cią­ży – w trak­cie cią­ży na do­miar złe­go skó­ra nam się roz­cią­ga – co bar­dzo czę­sto po­wo­du­je uczu­cie swę­dze­nia. A hor­mo­ny, któ­re w nas krą­żą w du­żych ilo­ściach rów­nież przy­czy­nia­ją się do świą­du. Sta­ty­stycz­nie oko­ło 25% ko­biet w cią­ży skar­ży się na upo­rczy­we swę­dze­nie skó­ry w szcze­gól­no­ści w III try­me­strze.

Chcia­ła­bym już tu za­zna­czyć, że u więk­szo­ści z was jest to zu­peł­nie nie­groź­ne i zwią­za­ne po pro­stu z tym… że je­ste­ście w cią­ży i wa­sze cia­ło się zmie­nia.

Je­że­li czło­wie­ka swę­dzi skó­ra i nie jest w cią­ży to na­wet nie po­my­śli o tym, żeby szu­kać przy­czy­ny tego ob­ja­wu w in­ter­ne­cie – ra­czej po­my­śli – „a pew­nie to te chip­sy mnie tak uczu­li­ły, nie jem ich wię­cej” albo „kur­czę, nie­po­trzeb­nie zmie­ni­łam ten pro­szek do pra­nia, mu­szę wró­cić do po­przed­nie­go” tu­dzież „już nig­dy nie pój­dę do lasu bez sprayu na ko­ma­ry”.

Co na­to­miast robi ko­bie­ta w cią­ży, któ­rą za­czy­na z nie­zna­nych dla niej przy­czyn swę­dzieć skó­ra? Wpi­su­je „swę­dze­nie w cią­ży” w Go­ogle – i dia­gno­zę ma jak na dło­ni.

Wszyst­kie do­stęp­ne stro­ny mó­wią jed­nym gło­sem – to cho­le­sta­za cią­żo­wa! Okrop­na cho­ro­ba – za­gra­ża po­ro­do­wi przed­wcze­sne­mu, za­gra­ża śmier­ci nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka. Czym wię­cej ko­bie­ta czy­ta, tym wię­cej znaj­du­je u sie­bie ob­ja­wów.

Rze­czy­wi­ście bar­dziej ją swę­dzi wie­czo­rem, wczo­raj ją za­swę­dzia­ła sto­pa, te­raz jak to czy­ta od razu swę­dzi ją dłoń. A tak w ogó­le to mocz rze­czy­wi­ście był wczo­raj tro­chę ciem­niej­szy. A czy sto­lec był ja­sny – nie zwró­ci­ła uwa­gi, bę­dzie mu­sia­ła po­cze­kać do rana.

Dro­gie ma­mu­sie. ZNAM TO. Znam to jako dok­tor (nie ma dnia żeby nie było pa­cjent­ki z świą­dem na izbie przy­jęć szpi­ta­la po­łoż­ni­cze­go) i znam to jako ko­bie­ta – wca­le nie je­stem od was inna. Gdy w 29. ty­go­dniu za­czął swę­dzieć mnie brzuch to mimo, że wie­dzia­łam, że to nie jest ty­po­wy ob­jaw cho­le­sta­zy to by­łam spa­ni­ko­wa­na i co zro­bi­łam… po­je­cha­łam zro­bić ba­da­nia. Róż­ni­ca jest taka, że wie­dzia­łam ja­kie ba­da­nie zro­bić.

I te­raz przej­dę do sed­na. Praw­dą jest, że świą­du w cią­ży nie po­win­no się ba­ga­te­li­zo­wać! Jed­nak war­to pa­mię­tać, że tyl­ko jed­na na oko­ło 150-200 z was bę­dzie mia­ła roz­po­zna­ną cho­le­sta­zę cię­żar­nych.

Jak roz­po­znać cho­le­sta­zę cią­żo­wą?

Wu­jek Go­ogle wam po­wie – po­jedź i zrób ba­da­nia wą­tro­bo­we AST i ALT. Jest to nie­ste­ty nie do koń­ca pra­wi­dło­we po­stę­po­wa­nie. (Wiem, że być może wasi le­ka­rze wam też ta­kie ba­da­nia zle­ci­li przy świą­dzie).

Jed­nak we­dług naj­now­szych wy­tycz­nych – cho­le­sta­zę cię­żar­nych roz­po­zna­je się na pod­sta­wie stę­że­nia KWA­SÓW ŻÓŁ­CIO­WYCH. I to wła­śnie to ba­da­nie po­win­ni­ście mieć w pierw­szej ko­lej­no­ści zro­bio­ne. En­zy­my wą­tro­bo­we rów­nież, ale naj­waż­niej­sze są kwa­sy żół­cio­we.

Z kil­ku po­wo­dów:

  • po pierw­sze en­zy­my wą­tro­bo­we (ast, alt) będą pod­wyż­szo­ne tyl­ko u 60% ko­biet z cho­le­sta­zą cię­żar­nych, pra­wie po­ło­wa bę­dzie mia­ła ich war­to­ści w nor­mie,
  • po dru­gie, je­że­li cho­dzi o za­gro­że­nie dla dzie­ciąt­ka to wła­śnie kwa­sy żół­cio­we są wy­znacz­ni­kiem – to one do­sta­ją się przez ło­ży­sko i we­dług wie­lu ba­dań to wła­śnie one są od­po­wie­dzial­ne za po­wi­kła­nia.

Po­wi­kła­nia cho­le­sta­zy cią­żo­wej

Ja­kie to mogą być po­wi­kła­nia cho­le­sta­zy cią­żo­wej – bar­dzo po­waż­ne. Na­wet we­wnątrz­ma­ci­cza śmierć (ry­zy­ko oko­ło 2%), po­ród przed­wcze­sny, przed­wcze­sne od­da­nie smół­ki, za­bu­rze­nia wchła­nia­nia wi­ta­mi­ny K i krwo­to­ki za­rów­no ze stro­ny mamy jaki no­wo­rod­ka.

Dla­te­go cią­żę z roz­po­zna­ną cho­le­sta­zą koń­czy się już po skoń­czo­nym 37. ty­go­dniu. Cho­le­sta­za nie jest wska­za­niem do ce­sar­skie­go cię­cia. I tu jed­na je­dy­na po­cie­sza­ją­ca in­for­ma­cja o cho­le­sta­zie – nie wie­my dla­cze­go, ale po­ród na­tu­ral­ny u ko­biet z cho­le­sta­zą na­wet je­że­li jest in­du­ko­wa­ny, za­zwy­czaj jest nad­zwy­czaj szyb­ki i mniej bo­le­sny. Tak się uwa­ża wsród po­łoż­ni­ków, cie­ka­we czy wy mamy, któ­re mia­ły cho­le­sta­zę to po­twier­dzi­cie?

Cho­le­sta­za a ko­lej­ne cią­że

Co do „na­wro­to­wo­ści” – to tyle o ile cho­le­sta­za cią­żo­wa i świąd mija za­zwy­czaj już je­den do dwa dni po po­ro­dzie, to u więk­szo­ści pa­cjen­tek cho­le­sta­za po­ja­wia się tak­że w ko­lej­nej cią­ży (mówi się, że na­wet u 90%). Co wię­cej – cho­le­sta­za może też na­wró­cić po za­sto­so­wa­niu an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej dwu­skład­ni­ko­wej i jest prze­ciw­wska­za­niem do sto­so­wa­nia tych le­ków.

Na ko­niec jed­no naj­waż­niej­sze zda­nie – je­że­li swę­dzi was skó­ra w cią­ży, to nie pa­ni­kuj­cie, naj­praw­do­po­dob­niej to nie cho­le­sta­za, a na­wet je­że­li oka­że się, że to cho­le­sta­za to ro­ko­wa­nie jest bar­dzo do­bre. Choć cho­ro­ba nie po­wiem, pa­trząc na pa­cjent­ki na od­dzia­le jest chy­ba naj­bar­dziej do­kucz­li­wą cho­ro­bą w ca­łym po­łoż­nic­twie.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
choroby w ciążyciążaskóraświąd

31 stycznia 2017

4 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.