Loading...

3 listopada 2016

1 min.

Chłopiec czy dziewczynka? Jak rozpoznać płeć dziecka

Chło­piec czy dziew­czyn­ka? To chy­ba pierw­sze py­ta­nie ja­kie za­da­je so­bie przy­szła mama. Ist­nie­je tyl­ko je­den spo­sób, aby po­znać płeć dziec­ka przed uro­dze­niem.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Taj­ni­ki pra­cy gi­ne­ko­lo­ga/ul­tra­so­no­gra­fi­sty. Jak roz­po­znać płeć dziec­ka w I try­me­strze?

Aby oce­nić płeć, mu­si­my uzy­skać do­kład­ny prze­krój przez sam śro­dek dziec­ka. Jest to prze­krój, któ­ry jest uży­wa­ny do po­mia­ru CRL (dłu­go­ści cie­mie­nio­wo–sie­dze­nio­wej). Więk­szość z was po­win­na ta­kie zdję­cie swo­je­go dziec­ka do­stać, ale nie zna­czy to, że na każ­dym zdję­ciu bę­dzie wi­dać to co nas in­te­re­su­je, bo cza­sa­mi ob­raz nie jest jed­no­znacz­ny…

Na­stęp­nie, pa­trzy­my w oko­li­ce spo­je­nia ło­no­we­go, tam jest ta­kie coś, co ro­bo­czo na­zy­wam „wy­rost­kiem płcio­wym”.

U chłop­ców od­sta­je on do góry, pod mniej lub bar­dziej ostrym ką­tem, a u dziew­czy­nek wy­ro­stek ten, jest też dość gru­by i wi­docz­ny, ale prze­bie­ga rów­no­le­gle do krę­go­słu­pa.

Zdję­cie po­ka­zu­je Wam, na co pa­trzeć.

Udo­stęp­niaj­cie ko­bie­tom w cią­ży­☺️ Może im się przy­da.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ciążapłeć

3 listopada 2016

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa