Loading...

25 kwietnia 2017

5 min.

„Mamusiu, na rączki!” Czy w ciąży można nosić starsze dziecko?

Je­steś w cią­ży, a Two­je star­sze dziec­ko wy­ka­zu­je co­raz częst­szą ocho­tę na przy­tu­la­nie i no­sze­nie na rę­kach? Prze­czy­taj, czy dźwi­ga­nie w cią­ży jest bez­piecz­ne.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Pa­mię­tam pew­ną hi­sto­rię z pra­cy, kie­dy pa­cjent­ka spy­ta­ła mo­je­go ko­le­gi czy może (cy­tu­ję): „Dźwi­gać za­ku­py w cią­ży?”

Ten bez wa­ha­nia od­po­wie­dział: „Ta­kie do 15 kg to może Pani dźwi­gać na­wet co­dzien­nie”. Pani zro­bi­ła nie­tę­gą minę, spoj­rza­ła na mnie i spy­ta­ła „A Pani dok­tor co na to?”

War­to do­dać, że by­łam wte­dy w oko­ło 25. ty­go­dniu cią­ży i by­łam dość przy­pad­ko­wo w tym ga­bi­ne­cie w tzw. prze­lo­cie. Wie­cie co od­po­wie­dzia­łam? „Sko­ro dok­tor po­zwa­la, to pani może.” Póź­niej pa­cjent­ka wy­cho­dząc do męża po­wie­dzia­ła: „Nie no, osza­le­li.”

Nie mu­sia­łam py­tać, w któ­rej cią­ży była ta pani. Gdy­by była w ko­lej­nej to zro­zu­mia­ła­by, że na­tu­ra to wszyst­ko le­piej od nas wy­my­śli­ła. I gdy­by pod­no­sze­nie „cię­żar(k)ów” kil­ku­na­sto­ki­lo­wych za­gra­ża­ło zdro­wej cią­ży to sta­ła­by się ewo­lu­cyj­nie jed­na z tych trzech na­stę­pu­ją­cych rze­czy:

 • ga­tu­nek ludz­ki by wy­marł,
 • dzie­ci ga­tun­ku ludz­kie­go nie mia­ły­by wro­dzo­nej po­trze­by uda­wać się „na rącz­ki” mamy,
 • czło­wiek po­wstał­by z tor­ba­czy i osob­ni­ki żeń­skie mia­ły­by spe­cjal­ne wro­dzo­ne po­chew­ki do no­sze­nia swo­je­go po­tom­stwa.

Jak wia­do­mo ża­den z tych sce­na­riu­szy nie miał miej­sca – więc gwa­ran­tu­ję Wam, że w na­tu­rze ludz­kiej jest no­sze­nie „cię­żar(k)ów” w po­sta­ci swo­ich star­szych po­ciech, bę­dąc w ko­lej­nej cią­ży.

Dźwi­ga­nie w pra­cy

Trud­no było mi zna­leźć ba­da­nia na te­mat „no­sze­nia dziec­ka w cią­ży”, ale w li­te­ra­tu­rze na­uko­wej jest bar­dzo dużo in­for­ma­cji na te­mat „dźwi­ga­nia w pra­cy” (ang. oc­cu­pa­tio­nal li­fting).

Naj­bar­dziej na­ra­żo­ne na pod­no­sze­nie w cią­ży są za­wo­dy, w któ­rych pod­no­si­my lu­dzi – np. pie­lę­gniar­ka, po­łoż­na, fi­zjo­te­ra­peu­ta, opie­kun­ki w żłob­kach i przed­szko­lach. W tych za­wo­dach za­le­ca się uni­ka­nie su­ma­rycz­ne­go pod­no­sze­nia wię­cej niż 500 kg dzien­nie. Co do jed­no­ra­zo­we­go wy­sił­ku nie zna­la­złam do­kład­nych da­nych.

W in­nych opra­co­wa­niach znaj­dzie­my in­for­ma­cję, że bez­piecz­ne jest pod­no­sze­nie do 11 kg do 10 razy dzien­nie. A pod­no­sze­nie po­wy­żej 20 kg może się wią­zać z ta­ki­mi po­wi­kła­nia­mi jak stan prze­drzu­caw­ko­wy, po­ród przed­wcze­sny oraz może sprzy­jać częst­szym bó­lom krę­go­słu­pa oraz pa­chwin.

We­dług ame­ry­kań­skich za­le­ceń nor­my są za­ska­ku­ją­co mało re­stryk­cyj­ne. Ko­bie­ta do 20. ty­go­dnia cią­ży może pod­no­sić po­wy­żej 23 kg, kil­ka razy dzien­nie. Po­mię­dzy 20. a 30. ty­go­dniem może pod­no­sić 11-23 kg, a po 30. ty­go­dniu nie po­win­na pod­no­sić wię­cej niż 11 kg.

Nor­my te do­ty­czą zdro­wych ko­biet, w nie­po­wi­kła­nej cią­ży. Bar­dzo mnie to opra­co­wa­nie za­sko­czy­ło, przy­znam szcze­rze, ja chy­ba bym naj­pro­ściej w świe­cie 23 kg nie unio­sła, chy­ba na­wet nie bę­dąc w cią­ży.

W Pol­sce ko­bie­ta w cią­ży oraz ko­bie­ta kar­mią­ca jest chro­nio­na praw­nie i może w pra­cy uno­sić tyl­ko „1/4” tego co ko­bie­ta nie­cię­żar­na. Dla cię­ża­rów na wóz­ku jest to 20 kg, a dla ręcz­ne­go pod­no­sze­nia przy pra­cy sta­łej 3 kg, przy pra­cy do­ryw­czej 5kg.

Dłu­gie go­dzi­ny pra­cy oraz dłu­go­trwa­łe sta­nie

Bar­dziej szko­dli­we niż pod­no­sze­nie w cią­ży są dłu­gie go­dzi­ny pra­cy oraz dłu­go­trwa­łe sta­nie dla­te­go w wie­lu kra­jach – pra­ca zmia­no­wa oraz pra­ca w nocy jest za­bro­nio­na ko­bie­tom w cią­ży.

Wszyst­kie po­wyż­sze opra­co­wa­nia do­ty­czą pod­no­sze­nia w pra­cy, a nie pod­no­sze­nia w wa­run­kach do­mo­wych. W wa­run­kach do­mo­wych naj­lep­sza jest za­sa­da zdro­we­go roz­sąd­ku oraz Wa­sze­go sa­mo­po­czu­cia. Tak dłu­go jak pod­no­sze­nie czy to dziec­ka, czy za­ku­pów nie spra­wia Wam do­le­gli­wo­ści to moż­na to uznać za bez­piecz­ne.

Jest jed­nak kil­ka wy­jąt­ków, te wy­jąt­ki są bar­dzo po­dob­ne dla pod­no­sze­nia, jak i dla sze­ro­ko po­ję­tej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej w cią­ży.

Bez­względ­ne prze­ciw­ska­za­nia do pod­no­sze­nia w cią­ży to:

 • ak­tyw­ne krwa­wie­nie,
 • od­pły­wa­nie pły­nu owo­dnio­we­go,
 • nie­wy­dol­ność cie­śnio­wo-szyj­ko­wa,
 • przed­wcze­sna ak­tyw­ność skur­czo­wa ma­ci­cy po­wo­du­jąc skra­ca­nie szyj­ki ma­ci­cy,
 • ło­ży­sko cen­tral­nie przo­du­ją­ce.

Względ­ne prze­ciw­ska­za­nia do pod­no­sze­nia w cią­ży to mię­dzy in­ny­mi:

 • wady ma­ci­cy lub mię­śnia­ki zwięk­sza­ją­ce ry­zy­ko po­ro­du przed­wcze­sne­go,
 • ło­ży­sko ni­sko scho­dzą­ce,
 • cho­ro­by or­to­pe­dycz­ne: cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­we krę­go­słu­pa, dys­ko­pa­tia, ro­zej­ście spo­je­nia ło­no­we­go,
 • cią­ża mno­ga,
 • wie­lo­wo­dzie,
 • prze­pu­kli­ny brzusz­ne.

Pod­su­mo­wu­jąc, mam dla Was dwie za­sa­dy

 1. Spy­taj­cie swo­je­go le­ka­rza czy mo­że­cie no­sić swo­je star­sze dziec­ko, czy wi­dzi ku temu prze­ciw­ska­za­nia.
 2. Je­że­li jest z Wami ktoś, kto może dany cię­żar czy to w po­sta­ci dziec­ka czy za­ku­pów unieść za Was to SKO­RZY­STAJ­CIE.

A na sam ko­niec kil­ka pięk­nych in­sta­ma­te­czek z ich po­cie­cha­mi „na rącz­kach”. Da się? Zde­cy­do­wa­nie się da… w zdro­wej cią­ży!

This image has an empty alt attribute; its file name is mamusiu-na-raczki.jpg

Ewe­li­na @pani.mat­ka

This image has an empty alt attribute; its file name is Patrycja-g_boscy.jpg

Pa­try­cja @g_bo­scy

This image has an empty alt attribute; its file name is Magdalena-macka1500-1.jpg

Mag­da­le­na @mac­ka1500

This image has an empty alt attribute; its file name is Ola-jego-wysokosc-jasnie-pan-jakub.jpg

Ola @jego_wy­so­kosc_ja­snie_pan_ja­kub

This image has an empty alt attribute; its file name is shounku.jpg

@sho­un­ku

This image has an empty alt attribute; its file name is mamamamuminka.jpg

@ma­ma­ma­mu­min­ka

This image has an empty alt attribute; its file name is garoszczaki-z-coreczka-na-raczkach.jpg

@ga­rosz­cza­ki

This image has an empty alt attribute; its file name is beataswiderska-z-dzieckiem-na-raczkach.jpg

@be­ata­swi­der­ska_

This image has an empty alt attribute; its file name is kinia__r.jpg

@ki­nia__r

This image has an empty alt attribute; its file name is anonimowa_a.jpg

@ano­ni­mo­wa_a

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ciąża

25 kwietnia 2017

5 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa