Od gabinetu lekarskiego, przez pobranie krwi, po wyniki badań – wizyta w laboratorium Genomed

Dziś mamy przyjemność zaprosić Cię do kampanii edukacyjnej – „Badania prenatalne krok po kroku”. Zaczynamy od fascynującej wycieczki po laboratorium.

Genetyka to dziedzina, która dotyczy każdego z nas. W końcu procesy genetyczne wpływają na to kim jesteśmy, co nas łączy i co dzieli.

Dzisiaj chcielibyśmy pokazać Ci genetykę od kuchni i zdradzić kilka jej tajemnic. Tę genetykę, która towarzyszy jednemu z najbardziej przejmujących etapów w życiu człowieka, czyli ciąży i rodzeniu się człowieka.

Razem z nami wejdziesz w świat genetyki drzwiami badań prenatalnych wolnego DNA, zwanymi nieinwazyjnymi badaniami prenatalnymi (po angielsku Non Invasive Prenatal Testing (NIPT).

Jesteś ciekawa, jaką drogę pokonuje próbka krwi od momentu trafienia do laboratorium i jak kontrolowany jest proces na każdym etapie jego działania? Zapraszamy Cię do podróży drogą badań prenatalnych.

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?

Dzięki kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej „Ba­da­nia pre­na­tal­ne krok po kro­ku” przy­go­to­wa­nej we współ­pra­cy z Ge­no­med S.A. przez kolejnych kilka tygodni (od 15 li­sto­pa­da 2022 roku do 9 stycz­nia 2023 roku) bę­dzie­my ra­zem z Tobą prze­mie­rzać dro­gę ba­dań pre­na­tal­nych i od­kry­wać ta­jem­ni­ce ge­ne­ty­ki.

Na na­szym por­ta­lu oraz w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych – na In­sta­gra­mie i Fa­ce­bo­oku – znaj­dzie­sz ma­te­ria­ły vi­deo, ar­ty­ku­ły oraz cie­ka­wost­ki z za­kre­su wie­dzy o ba­da­niach pre­na­tal­nych. Przy­go­tuj­ li­stę swo­ich py­tań, a my postaramy się dostarczyć Ci sporej dawki edukacji.

What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *